Høyre har i vårt alternative budsjettforslag, som vi har utarbeidet sammen med Venstre, foreslått å øke kommunens inntekter blant annet ved å øke beløpet for forventet overføring av såkalte frie inntekter. (Kommunens frie inntekter består av både rammetilskudd og skatteinntekter, og overføres fra stat til kommune). Dette høstet vi mye kritikk for i gårsdagens Kommunestyremøte.

For det første vil jeg presisere – som jeg også sa fra talerstolen under budsjettdebatten – at det er viktig å legge til grunn at vi skal vedta et så realistisk budsjett som mulig. Både når det gjelder utgifter og når det gjelder inntekter.

Posisjonen har også hatt behov for å finne «nye inntekter» for å saldere sitt budsjett. Og de valgte å øke skatteanslaget med 3,4 millioner for å presentere et budsjettforslag som «går i null».  Det viser at det også fra den siden anses at der er sannsynlighet for at Rådmannens forsiktige anslag, på 25 millioner under det som regjeringen ved Finansdepartementet og deres «tallknusere» har vurdert som et anslag for Grimstad kommune, er satt for lavt.

Høyre har foretatt en grundig vurdering av Finansdepartementets anslag, og har analysert historiske overføringer fra staten til Grimstad kommune de siste årene for å se hvordan dette har slått ut – også i årene før vi har opplevd det som omtales som ekstraordinære skatteinntekter.

For Grimstad kommune sin del så har vi nemlig i mange år vært heldige og opplevd relativt god skatteinngang, slik at kommunens frie inntekter er blitt høyere hver år siden 2009 enn det som var budsjettert. I henhold til «Grønt hefte» (som angir beregninger på overføringer fra stat til kommune for kommende år), fremgår det at anslaget totalt på de frie inntektene for Grimstad kommune i 2018 var på kr 1 191 305 000,- og for 2019 er det anslått kr 1 266 214 000,-. (Beregningene for 2019 tar utgangspunkt i skatteinngang for 2017, et år som vi er kjent med at Grimstad kom godt ut hva gjelder skatteinngang. Dog er det en inntekstutjevning mellom kommunene som gjør at store deler av dette omfordeles til kommuner med lavere skatteinngang).

For Grimstad kommune sin del er det i budsjettforslaget for 2019 lagt vekt på at 2017 var et år med spesielt god skatteinngang, og derfor har Rådmannen valgt å budsjettere noe lavere for 2019 ettersom det ikke kan forventes å være slik også i år.

Nå er det kjent for de fleste at vi i Grimstad har hatt ekstra god skatteinngang de siste årene, og at der er enkelt elementer som gjør at det muligens kan forventes noe endring i så måte – dog ikke i summer lik enkeltskatteyteres bidrag til felleskapets kasse – inntektsutjevningen sørger for at utslaget blir begrenset i så måte. Når det er sagt – så har vi heller ALDRI budsjettert med forventet ekstraordinær skatteinngang i tidligere år (det er flere ganger presisert fra Rådmannens side).

Inntektsutjevningen kompenserer for både inngang og bortfall av skatteinntekter, men der er også et par andre momenter som jeg mener må hensynstas i budsjetteringen av forventede frie inntekter:

  1. Det er opprettholdt en jevn lønnsvekst. Skattegrunnlaget for hver enkelt av oss har økt fra 2017 ved årlige lønnsoppgjør og bidrar til at den totale rammen for skattegrunnlaget fremdeles øker – som for tidligere år.
  2. Arbeidsledigheten i Agder og Grimstad faller. Vi må helt tilbake til 2008 for å finne så lave ledighetstall i fylket (jf. rapport fra NAV i nov 2018). Det betyr at det er flere i arbeid, og flere som bidrar til fortsatt høy skatteinngang.
  3. Rammetilskuddet justeres på bakgrunn av vedtatt statsbudsjett. Endringer i statsbudsjettet er en ekstra kompensasjon til kommunene for utgifter kommunene allerede har budsjettert på utgiftssiden. For vår det kan dette påvirke blant annet dekning for oppfyllelse av barnehagenormen og lærernormen. Det er imidlertid usikkert hvordan dette beregnes, men dette er så langt jeg kan se to momenter som Rådmannen har tatt høyde for at må dekkes innenfor de rammene som er satt i budsjett for 2019.
  4. Grimstad kommune har hvert år siden 2009 har et resultat som viser frie inntekter godt over budsjett. Det vil si at det konsekvent budsjetteres forsiktig på inntektssiden. I og for seg fornuftig. Men når dette medfører at rammene blir tilsvarende lavere – og muligens urealistiske (ref. tidligere års underskudd i driften i kommunen) – ja da mener jeg det bør justeres. Vi må budsjettere realistisk for våre utgifter og tilsvarende realistisk for våre inntekter.
     

Det skal ikke være slik at budsjettene legger opp til en «buffer» i forsiktig anslag i skatteinngangen slik at dette kan brukes til overskridelser i driften. Budsjettet bør være realistisk – både med hensyn til inntekter og utgifter – slik at rammene vi setter er så realistiske som mulig. Eventuelle ekstraordinære inntekter og/eller ekstraordinær skatteinngang bør tilkomme et overskudd som kan disponeres utfra politiske ønsker og prioriteringer istedenfor saldering av underskudd som oppstår fordi rammene er urealistiske. 

Høyre har derfor, sammen med Venstre, i vårt budsjettforslag lagt inn forventede inntekter i tråd med beregningene fra Finansdepartementet. Vi har budsjettert med deler av dette hovedsakelig til drift av skoler og til helsesektoren. Og vi har presentert et budsjettforslag med 10,5 millioner i overskudd. Det vil si at vi IKKE har disponert hele den forventede inntektsøkningen, men avsetter dette til fond. Noe verken posisjonen eller Rådmannen har gjort i sine budsjettforslag.

For ordens skyld vedlegges en oversikt som viser at Grimstad kommune har budsjettert lavere enn forventet anslag frie inntekter i «Grønt hefte» i alle år siden 2009, med unntak av 3 år der vi budsjetterte i tråd med anslaget. Likeså har vi hver år endt opp med ett resultat som viser frie inntekter høyere enn budsjett og høyere enn anslaget i «Grønt Hefte». Jeg mener derfor det er grunnlag for å forvente at Regjeringens beregninger for forventet skatteinngang og fri inntekter kan legges til grunn for budsjettet for 2019 i Grimstad Kommune. Så får tiden vise om jeg har rett i dette, eller ikke. Men uansett er det så langt jeg har klart å analysere utfra studier av tidligere budsjettdokumenter og gjennomgang av «grønt hefte» de sist årene- sannsynlig at disse tallene er utarbeidet på et fornuftig grunnlag.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s