En av mine hjertesaker er Næringsutvikling, og vi i Høyre har ønsket å løfte dette opp på agendaen for vårt politiske arbeid fremover. Derfor arrangerte vi i kveld et åpent temamøte i Kommunestyresalen hvor vi satt næringsutvikling i Grimstad på agendaen.

Kommunens næringssjef Bodil Slettebø deltok for å fortelle om kommunens arbeid med næringsutvikling, Arnhild Bråstad som er daglig leder i Grimstad bolig- og tomteutvikling KF fortalte om arbeidet med nytt næringsområde på Omre og styreleder Preben Jensen fra Næringsforeningen fortalte om deres tanker rundt politikerne og kommunens arbeid med næringsutvikling. Takk til dere alle for at dere bidro og velvillig stilte opp!!

Hvis man googler definisjonen av ordet næringsliv, så finner vi kort fortalt at: «Næringsvirksomhet er etablering, utvikling og drift av en virksomhet som bruker ressurser for å frembringe et økonomisk resultat.»

Og tradisjonelt snakker vi om viktigheten av et sterkt næringsliv nettopp for verdiskaping – og gjerne i sammenheng med skatteinntekter. Både næringsskatt – og personskatt.

Men et næringslivet betyr så mye mer, – og hva betyr næringslivet egentlig for hver enkelt av oss? Hva betyr et sterkt – og variert næringsliv – for samfunnet i lever i?

Næringslivet i Grimstad har heldigvis mange ben å stå på. Vi har handelsnæring, industri og anleggsvirksomhet, landbruk og servicenæring, maritime næringer, forsknings- og utviklingsmiljø og kulturnæring – for å bare nevne noe.

Og en ting er at alle disse ulike næringene gir oss som bor her mulighet til å benytte oss blant annet av butikkene, restaurantene, håndverkerne og andre tjenester – men det representerer også arbeidsmarkedet vår. For dersom vi har et variert næringsliv, så har vi også et variert utvalg av arbeidsplasser. Vi har jo alle ulike kvalifikasjoner og ulike ønsker i så måte. Og vi har alle behov for en trygg og stabil arbeidsplass. Og vi har behov for de lærlingeplassene som næringen i kommunen tilbyr.

Vi har lykkes i å posisjonere Grimstad som et lokaliseringssted for statlige arbeidsplasser. Dette er et viktig supplement for et variert arbeidsmarked. Men fremtidenes arbeidsplasser blir skapt av enkeltmennesker som tør – og vil satse. Og vi mener det er en sentral oppgave for kommunen å legge forholdene til rette for både eksisterende virksomheter og nyetableringer, ved at kommunen skal være en aktiv samarbeidspartner for næringslivet.

Og for meg som lokalpolitiker er det viktig å jobbe for at vi også i fremtiden skal ha god tilgang på arbeidsplasser i kommunen vår.

Derfor ser jeg viktigheten av å bidra der det er mulig – til at næringslivet i Grimstad skal ha gode drifts- og vekstmuligheter – både for etablerte virksomheter – men også for nye virksomheter, som vi ønsker at skal etablere seg i nettopp vår kommune.

Vi er så heldige å bo i en kommune der mye skjer – og der vi har store muligheter for et næringsliv i vekst og utvikling.

Utbyggingsplanene i havneområdet er viktige for næringslivet i Grimstad. Spesielt i sentrum. Jeg har tro på at det vil gi ringvirkninger, og jeg mener derfor er utrolig viktig at vi nå kommer i gang med utbyggingen av Odden-området.

Bare se på hvor positivt det nye biblioteket har vært for byen. Det er et yrende liv i parken og biblioteket brukes flittig. Blant annet har det vært arrangert flere hundre små og store arrangementer der det siste året. Og det bringer kunder til sentrum!

Innbyggerne i en kommune legger gjerne hele handelen sin til byer som har et helhetlig handelstilbud. Derfor må vi ha et størst mulig mangfold av butikker og tjenester i kommunen vår. Og videreutvikling av havneområdene og sentrumsgatene kan ses i sammenheng med opprettelse av nye butikker. Et mangfold av butikker er viktig for bylivet i sentrum, og jeg har tro på at utviklingen av Odden-området, vil tilføre sentrumsområdene sett under ett, økt aktivitet.

Vi må samtidig videreutvikle Grimstad som merkevare ved å se kultur, byutvikling, handel, turisme og reiseliv i sammenheng. Jeg har derfor tro på at kommunen må utvikle et tettere samarbeidsforum mellom Næringsforeningen, Gårdeierforeningen og Grimstad Min By for å dra nytte av hverandres ulike bidrag til utviklingen av byen, gjerne i samarbeid med Turistkontoret. Her er det nok muligheter for å organisere arbeidet på en mer hensiktsmessig måte – og det er noe av det jeg vil jobbe med å få på plass.

Kommunen vår har tidligere satset – og fått gevinster for det. Kulturhuset, FOU-bygget og skolesatsingen som har gitt oss universitetet, er noe av det som har hatt betydning for utvikling av kommunen vår tidligere.

Forsknings-, utdannings- og kunnskapsmiljøer står sterkt i Grimstad – og dette må vi dra nytte av! Forskningsbasert kunnskap er en sentral komponent for å oppnå konkurranseevne innen mange vekstområder. Kommunen må være bevisst egne styrker i form av sterke bedrifter og bransje, og følge utviklingstrekkene i næringslivet og ta nødvendige initiativ i forhold til det.

Næringslivet lokalt må gis gode rammebetingelser som sikrer vekstmuligheter for lønnsomme, kreative og tilpasningsdyktige bedrifter. Høyere vekst gir høyere velferdsnivå for folk flest, gjennom høyere disponible inntekter og et bedre offentlig tjenestetilbud.

For uten et næringsliv som skaper verdier er det heller ikke ressurser til å løse viktige offentlige oppgaver. Familiens og den enkeltes økonomi, arbeidsplassene og kvaliteten på offentlige velferdstjenester avhenger i stor grad av næringslivets konkurransekraft og evne til å utvikle og fornye seg.

Men god næringslivspolitikk handler også om at bedriftene utvikler seg og blir værende i kommunen. Dette må sees i sammenheng med forskning- og utvikling, og tilgjengelighet på kompetanse og arbeidskraft. Universitetet er positivt for næringslivets tilgang på framtidige ressurser og kompetanse, og vi må sørge for en best mulig utvikling og vekst for universitetet ved blant annet å tilrettelegge for at studentene har en trivelig studieperiode mens de studerer i Grimstad.

Som ett virkemiddel må vi få på plass ny svømmehall som et trekkplaster – og jeg mener den bør ligge i campus-området, i nær tilknytning til skolemiljøene. Det vil blant annet også gi gode muligheter for en idrettslinje på Dahlske. Men det også vil kunne gi ringvirkninger for næringslivet!

Høyre ønsker et sterkt og aktivt næringsliv i kommunen – og vil derfor drive en offensiv næringslivspolitikk der kommunen er en tilrettelegger og døråpner for nyetablerere og andre innen det private næringsliv. Gjennom rask, positiv og velvillig saksbehandling fra kommunens side gis næringslivet bedre rammebetingelser. Vi må derfor ha fokus på mindre byråkrati, enklere saksbehandling og en utpreget JA holdning.

Vi vil legge forholdene til rette for at eksisterende industri får muligheter for fortsatt vekst.

For å kunne legge forholdene til rette for nyetablering og utvikling av eksisterende industrivirksomheter må vi også sørge for at det er tilstrekkelig med attraktive tomter tilgjengelig for næringslivet. Kommunen må derfor investere nødvendige midler for å komme i gang med utviklingen på Omre, slik at vi får et nytt industriområde, strategisk plassert langs E-18.

Nok næringsarealer og en effektiv kommunal saksbehandling i regulerings- og byggesaker er to faktorer av betydning. Og kommunene MÅ ha god tilgang på næringsarealer og utarbeide langsiktige planer som sikrer det ønskede tilbudet på flere års sikt.

Men i tillegg til å fokusere på tilrettelegging av næringsarealer, rask saksbehandling osv., så må vi fokusere på den rollen kommunen har i samspillet med næringslivet og omgivelsene for øvrig. Vi må ha strukturerte møtesteder mellom kommunen og næringslivet, med faste møter. Et sterkt samvirke mellom politikk, administrasjon og næringsliv der planer utarbeides og realiseres i samarbeid med næringslivet.

Arbeidet med næringsutvikling fungerer som en symbiose. Det avgjørende er riktige folk i godt nettverk – og sammensatt kompetanse er en forutsetning. Vi må dra nytte av nettverk hvor kommunen og næringsliv samarbeider systematisk i forhold til næringsutvikling, og universitetet må også inngå i denne kontaktarenaen. For å jobbe med næringspolitikk på en best mulig måte så må kommunen, det politiske miljøet, utdanningsmiljøene, næringslivet og interesseforeninger som Næringsforeningen, Gårdeierforeningen og Grimstad min By samarbeide og samhandle.

Vi må ha et kontinuerlig fokus på å skape flere arbeidsplasser og et næringsliv i vekst. Det er det som skaper grunnlaget for gode levekår og en god kommune å bo i.

For næringslivet er selve bærebjelken i det levende samfunnet vi har rundt oss. Derfor er næringsliv så viktig å ha høyt oppe på agendaen. Og jeg gleder meg til fortsette å jobbe aktivt for å legge til rette for at vi skal ha et bærekraftig næringsliv i Grimstad også fremover!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s