Grimstad Høyres program for 2019-2023:

Vi tror på Grimstad!

program innledning

Grimstad er en fantastisk plass!

Vi har en flotte levende by – med så godt som ingen tomme butikklokaler!

Vi har et variert og spennende arbeidsmarked, med muligheter for jobb for våre innbyggere og utviklingsmuligheter for virksomhetene.

Vi har god barnehagedekning i et mangfold av barnehager med variert tilbud, variert størrelse og plassering spredt om i kommunen. Dette gir valgfrihet for foreldre som skal finne en god barnehage til sine barn. Og foreldrene er i stor grad veldig lite opptatt av om barnehagen er kommunal eller privat drevet. Derfor er vi i Høyre ikke så opptatt av at kommunen må bygge ut barnehagene selv, men ønsker private initiativ velkommen. Foreldre ønsker som oftest bare et godt tilbud til sine barn i sitt nærområde med en trygg, spennende og lærerik barnehagehverdag med omsorgsfulle ansatte. Og det spiller da ofte liten rolle hvem som står som arbeidsgiver på de ansattes lønnsslipp …

Vi har mange gode skolebygg – og vi har noen som trenger opprustning. Dette må vi ta tak i, for elevene våre fortjener å ha gode arbeidsplasser så de kan ha muligheter for å lære best mulig og mest mulig.

Vi har mange gode lærere som hver eneste dag gjør en fantastisk jobb med å gi våre barn kunnskap, mestringsfølelse og omsorg i skolehverdagen. Men vi har også lærer som ønsker faglig påfyll – og derfor mener vi i Høyre at vi må satse enda mer på etter- og videreutdanning av lærere. Vi mener det er viktig å ivareta lærer som ønsker å ta nye steg karrieremessig, men også fordi vi har tro på at dette gir våre barn bedre undervisning. Motiverte lærere er gode lærere!

Vi har mange gode omsorgstjenester – og vi har noen utfordringer i helsesektoren. Her har vi en jobb å gjøre, og vi i Høyre ønsker å jobbe sammen med ledelsen i helse- og omsorgssektoren for å få dette til. Vi har tro på at det er mange gode grep som nå tas – men vi tror også at det kan være lurt å justere litt underveis. Men en ting er i alle fall sikkert – vi er heldige som har mange omsorgsfulle varme hender som hver dag bidrar til å gi gode tjenester til dem av oss som trenger det.

Vi har et stramt budsjett å styre etter i kommunen vår. Men – vi har tro på at dersom vi styrer kommunen med god kontroll, effektiv og ryddig saksbehandling (dvs minimalt med behov for nye runder og eksterne granskninger som tar enormt med tid, penger og er en sløsing av ressurser!), så vil vi kunne prioritere midlene vi har til disposisjon på en bedre måte.

Vi i TeamHøyre har tro på Grimstad – og vi har tro på at vi sammen skal løse utfordringene!

Topp 3
Ordførerkandidat Beate Skretting, 2.kandidat Lisbeth Udjus og 3.kandidat Jan Andre Tønnessen

Grimstad Høyre har utarbeidet et solid program med våre visjoner og planer for hvordan vi vil styre kommunen vår de neste 4 årene. Besøk oss gjerne på stand og få en utgave med hovedpunktene i vårt program med deg (de vil også bli distribuert ut til hustandene før valget).

Dersom du ønsker å lese hele vårt program så finner du det her:

 

Grimstad Høyre – Program 2019 – 2023

VI TROR PÅ GRIMSTAD

Vi som bor i denne kommunen, skaper mulighetene sammen.

KOMMUNEN VÅR

Grimstad Høyre er opptatt av å skape gode og trygge lokalsamfunn, fremtidsrettede arbeidsplasser og vil legge til rette for den veksten som gjør Grimstad til en vesentlig og sentral aktør i utviklingen av Sørlandet. Grimstad Høyre tror på det lokale selvstyret og mener at et godt, sterkt og levende lokalsamfunn bygges nedenfra av oss som er glade i og kjenner kommunen vår.

Vår plassering langs E-18 på aksen mellom Arendal og Kristiansand gir oss muligheter det er viktig å utnytte, og vi vil jobbe for å få på plass 4-felts motorvei fra Grimstad til Arendal så snart Tvedestrand-Arendal er ferdig. 

Grimstad Høyre mener at vi bør ta aktivt del i drøftinger og prosesser om ny kommunestruktur. I dette arbeidet mener vi det er viktig at innbyggerne er delaktige i debatter og prosesser underveis, og at fokuset er å løse de kommunale oppgavene på en best mulig måte.

Grimstad Høyre er stolt av alle de gode kvalitetene kommunen har og alle de positive tingene som skjer i Grimstad. Imidlertid må vi erkjenne at de siste årene har vært krevende på mange måter med flere tunge og alvorlige saker. Det er viktig for Høyre å bidra til å skape stolthet og optimisme hos alle våre innbyggere, og vi ønsker å ta ansvar for å skape ro og orden i eget hus. Vi må ha fokus på å bygge tillit.

For å oppnå dette vil vi legge vekt på at interne prosesser skal foregå i tråd med vedtatte rutiner og gjeldende lovverk, og vi skal til enhver tid ha åpne demokratiske prosesser i administrativ og politisk saksbehandling. Vi må legge bak oss de tunge sakene vi har jobbet med de siste årene – og samtidig sikre at vi tar lærdom av det kommunen har vært gjennom, slik at vi unngår at liknende situasjoner skjer igjen.

Kommunen skal være åpen og tilgjengelig, og innbyggerne skal kunne ta gode og informerte valg for seg selv og sine nærmeste. Kommunens drift skal være så kostnadseffektiv som mulig slik at skattepengene gir best mulige tjenester for innbyggerne. Gjennom effektivisering og digitalisering skal Grimstad kommune tilby innbyggerne et brukervennlig tjenestetilbud.

 

STYRING, LEDELSE OG DRIFT AV KOMMUNEN

Grimstad Høyre ønsker å bygge en «vi kan og vil»- kultur i kommunen.

Grimstad Høyre vil jobbe for at kommunen skal imøtekomme innbyggernes behov så langt det lar seg gjøre, og innbyggernes henvendelser skal behandles raskt og effektivt. Grimstad kommune skal ved god kompetanse og en serviceinnstilt holdning treffe riktige beslutninger, være effektiv, ubyråkratisk og ha høy evne til omstilling og fornyelse. Grimstad Høyre ønsker å bygge en «vi kan og vil»- kultur i kommunen. En positiv holdning til innbyggere og kolleger skal gjennomsyre hele organisasjonen og også samarbeidet mellom administrasjon og folkevalgte.

Grimstad Høyre vil at kommunen skal sette innbyggerne i sentrum og være lydhøre overfor innbyggernes ønske og verdsette initiativ og nyskapning. Kommunen skal ha sterkt fokus på mål- og resultatstyring for å sikre god kvalitet på tjenestene og ha gode rutiner for internkontroll i organisasjonen. Vi ønsker at kommunen skal samarbeide med private aktører der det gir bedre løsninger og aktivt søke samarbeid på tvers av kommunegrensene der det vi ser at det kan gi best mulig tilbud til kommunens innbyggere.

Grimstad kommune skal være en attraktiv arbeidsplass med ansatte som leverer tjenester av høy klasse. Kommunen vår har arbeidsgiveransvar for over 1600 ansatte, og de ansatte er helt avgjørende for kvaliteten på tjenestene og servicen som kommunen tilbyr Grimstads innbyggere. Vi ønsker at Grimstad kommune skal satse på kompetansebygging og systematisk ta i bruk ny teknologi. Gjennom en god arbeidsgiverpolitikk ønsker vi at Grimstad kommune skal tiltrekke seg dyktige fagfolk. Godt lederskap gjennom målrettet satsing på lederutvikling skal bidra til dette. Vi vil jobbe for at Grimstad kommune så langt som mulig skal tilstrebe hensiktsmessige stillingsstørrelser og øke andelen heltidsstillinger. De som ønsker det, skal gis mulighet til endret stillingsstørrelse. Videre mener vi det er god personalpolitikk at arbeidstakere skal få mulighet til å stå i sine stillinger utover pensjonsalder dersom de ønsker det og kan ivareta sine arbeidsoppgaver.

Grimstad Høyre vil at kommunen skal jobbe for til enhver tid å ha på plass et godt varslingssystem som sikrer at den som varsler, har et godt varslervern. Det er viktig for Grimstad Høyre at varsler blir tatt på alvor og fulgt opp på en effektiv måte. Varsler må behandles i tråd med etiske og trygge rammer som skal sikre den som varsler, samt den det varsles mot. Der kommunens behandlende organ kan ha en risiko for å være inhabil, skal kommunen søke ekstern kompetanse for behandling slik som en setterådmann. I Grimstad kommune skal vi ha gode rutiner for varslinger, og vi skal anerkjenne at varsling er en viktig del av å ivareta demokratiet og tilliten til kommunens arbeid.

Vi vil jobbe for:

 • at alle deler av kommunen skal bære preg av at vi er en «Ja-kommune» med god service til innbyggere og aktører som er brukere av kommunens tjenester
 • at Grimstad Kommune skal være preget av åpenhet, ærlighet, respekt og mot
 • at Grimstad kommune gjennom sin personalpolitikk skal arbeide aktivt for å redusere sykefraværet, jobbe systematisk for å opprette flere fulltidsstillinger, og at vi skal utvikle en god seniorpolitikk for å ivareta de som ønsker å stå lengere i arbeid

 

ØKONOMI

Høyre ønsker at Grimstad kommune skal være en vekstkommune.

Grimstad kommune skal være en vekstkommune. Det gir både muligheter og utfordringer. Grimstad Høyre vil derfor ha tett fokus på økonomi og være en garantist for sunn og forsvarlig økonomisk utvikling i Grimstad kommune. For å sikre fremtidige generasjoner ønsker Grimstad Høyre å bruke engangsinntekter til nedbetaling av gjeld eller avsetning til fond – ikke til drift.

Med bakgrunn i tidligere utfordringer med å overholde vedtatte budsjetter ser Grimstad Høyre behov for tettere politisk styring på dette området. Vi vil fortsette å ha tett oppfølging av budsjettrutiner og kvaliteten på de budsjetter som vedtas, og som skal være styrende for driften av kommunen. Omstillingsprosessene i Helse- og omsorgssektoren må følges tett opp, og vi mener det er viktig med ekstra oppfølging av budsjettkontrollen i denne sektoren.

Grimstad Høyre mener det er viktig å holde kostnadsnivået på de kommunale avgiftene på et minimum og prioriterer at eiendomsskatten skal reduseres.

På områder kommunen selv ikke leverer tjenester innenfor en fornuftig kostnadsramme, vil vi vurdere større grad av konkurranseutsetting. Vi mener dette fungerer bra på barnehageområdet og ønsker å se på mulighetene for økt grad av privatisering også på andre områder. Det skal settes like premisser for kommunale og private aktører slik at det lett kan kontrolleres at tjenestene som er kjøpt inn, blir levert etter intensjon og avtale, og i tråd med god arbeidsgiver skikk.

Vi vil jobbe for:

 • å ha kontinuerlig fokus på effektiv og fornuftig drift av kommunen, gode budsjettprosesser og god internkontroll
 • å rasjonalisere, effektivisere og styrke det regionale samarbeidet for å oppnå synergieffekter i hele regionen
 • at eiendomsskatten ikke skal økes og vil jobbe for at den skal reduseres i valgperioden

 

AREALFORVALTNING OG BOLIGBYGGING

Vi mener det er viktig til enhver tid å ha tilgjengelige boligtomter i alle skolekretser i kommunen.

Bygging av ny E-18 gjennom Grimstad vil prege arealplanleggingen i store deler av kommunen. I den sammenhengen mener Grimstad Høyre at det er viktig med en god plan for å regulere tilstrekkelig med boligtomter i alle deler av kommunen til erstatning for boliger som går tapt ved etableringen av ny E-18-trase. Vi mener det er viktig til enhver tid å ha tilgjengelige boligtomter i alle skolekretser i kommunen.

Grimstad Høyre ønsker at alle som vil, skal ha mulighet til å bosette seg i kommunen vår. Gjennom reguleringsarbeid vil vi sørge for at det skal være et variert utvalg av boliger i ulike prisklasser, også for førstegangsetablerere. Vi ønsker å legge til rette for et markedsorientert og variert utbyggingsmønster med en blanding av boligområder med høy utnyttelsesgrad og områder med spredt boligbygging.

Kommunen skal ha en forutsigbar og fremtidsrettet arealforvaltning. For å sikre dette mener vi det er viktig å avsette tilstrekkelig og hensiktsmessig areal til nye barnehager, skoler og annen offentlig infrastruktur. I tråd med regionale planer er det ønskelig at store prosjekter for bolig og næringsutvikling hovedsakelig skjer i tilknytning til kollektivknutepunkt og –akser.

Grimstad Høyre ser verdien i at kommunen har et attraktivt marked for fritidsbebyggelse. Vi ønsker derfor å stimulere til regulering av egnede områder og fortetting av eksisterende fritidsbebyggelse.

Vi vil jobbe for:

 • at Grimstad bolig- og tomteutvikling KF skal være en aktiv partner ved utvikling av tomteområder
 • å sikre den private eiendomsretten og sørge for erstatning tilsvarende markedsverdi for tiltak som reduserer verdien på folks eiendom
 • å effektivisere og forenkle prosessene knyttet til planarbeid og byggesøknader, blant annet gjennom samarbeid med andre kommuner og private aktører
 • at kommunen skal være positiv til etablering av private båtplasser

 

SAMFERDSEL

Grimstad er en sykkelby og dette må vi se igjen i vår samferdselsplan.

Grimstad Høyre vil at alle skal ha mulighet til å komme seg fra A til B på en hensiktsmessig måte. For å få det til må vi legge til rette for myke trafikanter, sikre et godt kollektivtilbud og sørge for trygge og gode veier i kommunen. Grimstad er en sykkelby og dette må vi se igjen i vår samferdselsplan. Og vi må sørge for tilstrekkelig mulighet for sykkelparkering ved kollektivknutepunkt, skoler og andre offentlige bygg.

Høyre ønsker å jobbe for at vi skal sikre god tilgjengelighet for bevegelseshemmede i hele kommunen og opprettholde et godt tilbud av HC-parkering.

Grimstad Høyre vil arbeide for et godt og stabilt busstilbud i hele kommunen.

Vi vil jobbe for:

 • å utvide og forbedre gang- og sykkelveier i kommunen og sikre skoleveiene i henhold til «Handlingsplan for Trafikksikkerhetstiltak»
 • å ferdigstille tilknytningsvei fra E 18 til Homborsund/Omre
 • legge til rette for bruk av sykkel som transportmiddel gjennom å sikre et helhetlig sykkelveinett med vinterbrøyting
 • etablere muligheter for korttidsfortøyning med båt langs havna
 • at trafikkøyene på Grooseveien fjernes i tråd med kommunestyrevedtak

ET BÆREKRAFTIG SAMFUNN

Grimstad Høyre mener det er viktig å føre en aktiv miljøpolitikk.

Grimstad Høyre mener det er viktig at kommunen fører en aktiv miljøpolitikk. Vi forvalter miljø og klima på vegne av kommende generasjoner. Klimautfordringene er globale, men mange av tiltakene er lokale. Det må være enkelt for oss alle å gjøre gode miljøvalg i hverdagen. Å ta vare på miljøet innebærer også at vi bevarer verdifulle arealer for fremtiden, og at vi utnytter våre arealer fornuftig og fremtidsrettet.

Grimstad kommune bør ta en aktiv rolle for å videreutvikle eksisterende beredskapsplan hvor også fremtidige klima og miljøendringer medtas bla ved å gjennomføre faste øvelser der nødetatene og beredskapsaktørene trener sammen med frivillige organisasjoner.

Vi vil jobbe for:

 • å bevare parker og friområder i byen og skjerme disse mot utbygging
 • å legge til rette for p-plasser for sykler ved nye boligprosjekter, ved kollektivknutepunkt og i offentlige rom, og vi vil arbeide for etablering av parkeringsplasser i tilknytning til samferdselsknutepunkter
 • at fossile energikilder til oppvarming reduseres til et minimum

 

JORDVERN

Vi må verne om nåværende og fremtidig dyrkbar jord.

Vi må verne om nåværende og fremtidig dyrkbar jord og ha en helhetlig tanke i arealplanleggingen som viser stor respekt for dyrket mark. Dyrket mark er noe av det mest verdifulle vi har til kommende generasjoner.

Landbruksproduksjonen i Grimstad kommune utgjør ca 40 % av næringens verdiskapning i fylket og er dermed en betydelig aktør i Aust-Agder.

Landbruket, som alle andre næringer, er i konstant utvikling. I samarbeid med forsøksringer og lokale næringsdrivende vil Høyre støtte opp om innovasjon og forskning i landbruket.

Vi vil jobbe for:

 • å verne om nåværende og fremtidig dyrkbar mark gjennom å ha en helhetlig tanke om arealplanlegging

DET GRØNNE SKIFTET

Vi må etterlate kloden vi overtok fra våre forfedre, i minst like god stand til våre etterkommere.

Høyres ideologiske utgangspunkt er forvalteransvaret. Vi må etterlate kloden vi overtok fra våre forfedre, i minst like god stand til våre etterkommere. Det grønne skiftet gir oss muligheter til å utvikle ny teknologi og skape nye jobber. Høyre mener at Norge skal realisere lavutslippssamfunnet og bidra til at Paris-avtalen oppfylles. Det ligger godt til rette for å jobbe med det grønne skiftet i Grimstad kommune.

Vi vil jobbe for:

 • å legge til rette for omstillingen til et grønnere samfunn med nye, bærekraftige jobber i kommunen vår
 • å få til innfasing av null- og lavutslippsløsninger i kommunen
 • å innføre tiltak som bidrar til miljøvennlig by- og stedsutvikling i kommunen

SENTRUMSUTVIKLING OG HANDEL

Grimstad Høyre mener at et mangfold av butikker er viktig for bylivet i sentrum.

Sentrum av Grimstad skal være attraktivt, rent og trygt for alle som ferdes og bor i byen. Boliger, butikker, serveringssteder og kulturtilbud er det som gir byen liv.

Grimstad Høyre mener at et mangfold av butikker er viktig for bylivet i sentrum. For mange av byens butikker er det viktig at kundene kan parkere i nærheten. Etableringen av Arresten-parkeringshus har vært et viktig bidrag for å bedre parkeringsdekningen for sentrum, men vi mener også det er viktig å opprettholde et visst antall korttidsplasser i øvre sentrum.

Videre ser vi synergieffektene av å legge forholdene til rette for at kreative og aktive næringsdrivende i sentrum skal ha gode vilkår for å la sine virksomheter blomstre, samtidig som vi har tro på at utviklingen av Odden-området vil tilføre sentrumsområdene sett under ett, økt aktivitet.

Vi må stimulere til utvikling av Grimstad sentrum slik at handel, kultur og tilhørende aktiviteter kan utvikle seg til beste for lokalbefolkningen og tilreisende. Vi ønsker derfor å stille oss positive til innspill fra gårdeiere om etablering og sammenslåing av butikklokaler for å skape små sentre i gågata og øvre sentrum, som for eksempel å vurdere en overbygget gågate.

Vi vil jobbe for:

 • at Torg- og gatebruksplanen skal bli et nyttig verktøy for utviklingen av sentrumsområdene Planen må utvikles i samarbeid med de som driver aktivitet i sentrum for å skape en plan som er bærekraftig for byens fremtid.
 • at kommunen skal utvikle et samarbeidsforum mellom Næringsforeningen, Gårdeierforeningen og Grimstad Min By for å dra nytte av hverandres ulike bidrag til utviklingen av byen, gjerne i samarbeid med Turistkontoret
 • å utvikle byens særegne muligheter i de ulike årtidene ved å erkjenne at det er forskjell på «sommerbyen Grimstad» og «vinterbyen Grimstad»
 • å være positiv til etableringer av kafeer og restauranter langs havneområdene
 • å gjennomgå parkeringsbestemmelsene for å styrke handelen i byen
 • sammen med det lokale næringslivet og kommunen vurdere et prosjekt om miljøvennlig bybusstilbud for å styrke sentrumsnæringene
 • å tilrettelegge for et levende sentrum i større deler av året ved å åpne for ytterligere boligutvikling i sentrum og sentrumsnære områder
 • å legge til rette for mer fleksible åpningstider for butikker i Grimstad, også på søndager
 • å legge til rette for videreutvikling av Fevik sentrum som handels- og serviceområde

 

BYGDENE VÅRE

Kommunen vår er så mye mer enn sentrumsnære områder.

Grimstad kommunes totale areal på ca 303 Km². Bygdene våre er en stor og viktig del av kommunen. Her ligger det gode muligheter for bosetting og utvikling av jordbruksnæring og turisme.

Vi vil jobbe for:

 • å stille oss positive til næringsutvikling på bygda
 • å være positive til småskala tomtefradelinger og spredt bosetning
 • å tillate egnede områder for etablering av hyttefelt og frittliggende hytter

SKOLEBYEN GRIMSTAD

Grimstadskolen skal dra nytte av at vi er en universitetsby, og vi ønsker et tettere samarbeid mellom Grimstadskolen, Fagskolen og byens universitet.

Høyere utdanning er først og fremst et nasjonalt ansvar, men Høyre ønsker at Grimstad skal være en god by å studere i. Grimstad kommune bør stimulere og tilrettelegge for et godt studentmiljø fordi det beriker byen vår. Gjennom å jobbe for å tilby god kollektivtrafikk, et rikt kulturtilbud og et godt og moderne tjenestetilbud skal det være attraktivt å studere i Grimstad.

Universitetet er en drivkraft i landsdelen. Høyre ønsker at Grimstad kommune aktivt skal støtte utviklingen av universitetet, blant annet ved påvirkning av nasjonale myndigheter og å tilrettelegge for god kontakt mellom universitetet og arbeidslivet i regionen. Grimstadskolen skal dra nytte av at vi er en universitetsby, og vi ønsker et tettere samarbeid mellom Grimstadskolen, videregående, Fagskolen og byens universitet.

Vi vil jobbe for:

 • å styrke samspillet og samarbeidet mellom og på tvers av Grimstadskolen, videregående, Fagskolen og byens universitet
 • å tilrettelegge for at Grimstad kommune skal utvikle seg som en av landes beste skole -kommuner
 • å gi studenter muligheter til å få kommunale praksisstillinger og til å skrive oppgaver for kommunen
 • samt å invitere med studentenes organisasjoner som høringsinstans og samarbeidspartner for kommunen
 • at Grimstad kommune skal bidra til tett og god kontakt mellom Universitetet, Fagskolen og arbeidslivet i regionen

 

NÆRING OG HANDEL

NÆRINGSLIV OG INDUSTRI

Høyre ønsker verdiskapning og en offensiv næringspolitikk.

Grimstad Høyre ønsker et mangfold av næringsaktiviteter i kommunen vår, og vi vil jobbe for å forsterke og videreutvikle Grimstad som en næringsvennlig by med visjoner for fremtiden.

Vi vil aktivt søke å legge forholdene til rette for at eksisterende industri får muligheter for fortsatt vekst. For å kunne legge forholdene til rette for nyetablering og utvikling av eksisterende industrivirksomheter, må vi også sørge for at det er tilstrekkelig med attraktive tomter tilgjengelig for næringslivet. Suksess og videreutvikling av etablert industri gir grobunn for nyetableringer og vekst i et aktivt industrimiljø. Vi vil legge til rette for en arena for forskning og utvikling hvor industri og innovasjon kan møtes, og ønsker at kommunen skal være en aktiv pådriver i samarbeidsfora mellom kommunen, næringslivet og Universitetet i Agder.

Videre ønsker vi at næringskontaktfunksjonen i kommunen skal ha en god og løsningsorientert dialog med næringslivet. Kommunen skal ha fokus på både å jobbe med eksisterende næringsliv samt å markedsføre kommunen opp mot nyetableringer og statlige forvaltningsenheter. Utviklingen av en strategisk næringsplan med tilhørende handlingsplan blir et viktig verktøy i arbeidet med å styrke det regionale næringspolitiske samarbeidet.  Kommunen skal videreføre samarbeidet med regionale og statlige aktører om næringsutvikling og utvikle nye tiltak knyttet til entreprenørskap, innovasjon og regionmarkedsføring. Grimstad kommune har et mangfoldig næringsliv som kommunen oftere bør dra nytte av når oppgaver skal løses. Grimstad Høyre ønsker at kommunen skal være positiv til å bruke ulike former for offentlig–privat-samarbeid.

Høyre ønsker verdiskapning, en offensiv næringspolitikk og ser viktigheten i videreutvikling av eksisterende handelssentre og bedrifter. Derfor mener vi det er viktig å legge til rette for at området Bergemoen/Grøm/Øygårdsdalen styrkes og utvikles videre for handel og industri.

Grimstad Høyre ønsker å legge til rette for at også offshore- og shippingmiljøet i Grimstad skal ha gode vekst- og utviklingskår.

Grimstad er en av Agders største jordbrukskommuner. Landbruket utgjør en viktig næring med stor sysselsetting i kommunen og med store ringvirkninger for mange andre næringer. Grimstad Høyre ønsker å gi næringen gode vekstmuligheter, og vi ser verdien i å bevare viktige landbruksarealer for fremtidige generasjoner. Vi ønsker dermed å styrke næringen ytterligere ved å ta hensyn til den i utviklingen av kommunale planer.

Vi vil jobbe for:

 • at kommunen skal være en effektiv og løsningsorientert saksbehandler og samarbeidspartner
 • at pågående områderegulering for Omre Industriområde blir vedtatt med det formål å få fortgang i utviklingen av et nytt industriområde, samt å sørge for at vei, vann og avløp gjennom området blir etablert
 • å ha en helhetlig tanke om arealplanlegging for å ivareta landbrukets interesser og utviklingsmuligheter
 • å sørge for at det er tilstrekkelig med attraktive tomter tilgjengelig for næringslivet, i blant annet områdene Østerhus, Omre, Bergemoen/Bergemoen Syd, Grøm og Øygårdsdalen, og Vik næringsområde
 • å legge til rette for infrastruktur og være positive til næringsaktivitet
 • å støtte opp om videre statlige driftsmidler til Mekatronikk (MIL) og I-4 helse
 • å etablere og videreutvikle faste fora mellom kommunen, næringslivet og Universitetet i Agder
 • å legge til rette for at shippingmiljøet i Grimstad skal ha gode vekst- og utviklingskår

 

TURISME OG KULTURNÆRING

Grimstad Høyre ønsker å videreutvikle Grimstad som merkevare, med et rikt og mangfoldig kulturliv.

Grimstad Høyre ønsker å videreutvikle Grimstad som merkevare ved å se kultur, byutvikling, handel, turisme og reiseliv i sammenheng. Høyre mener det er viktig at kommunen er positiv til utvidelser og forbedringer i overnattingsindustrien, herunder camping, utleie og bygde- /gårdsturisme, og vi vil videreutvikle satsingen på gjestehavna.

Grimstad Høyre ønsker at Grimstad skal ha et rikt og mangfoldig kulturliv, og at vi skal vi kunne oppleve kultur og idrett av både lokalt og nasjonalt format. Kulturnæringen er viktig for kommunen vår, og Høyre ønsker å tilrettelegge for at alt fra festivaler, studentarrangementer og kultur- og idrettsarrangementer som er til glede for både lokalbefolkningen og tilreisende, skal blomstre. Høyre ser videre verdien av å legge til rette for at Solrik også i fremtiden kan være en del av havnebildet i Grimstad og vil bruke «Dikternes by» og «Sykkelbyen Grimstad» aktivt i markedsføringen av byen vår.

Høyre legger vekt på kontinuitet mellom fortid og nåtid. Kunnskap om vår egen kultur gir gode forutsetninger for å møte dagens mangfold av impulser utenfra. Høyre vil støtte initiativ som ivaretar og fremmer vår lokale historie. Vi vil derfor være positive til videre støtte for utarbeidelse av lokale bygdebøker og annen litteratur som bevarer historien for fremtidige generasjoner.

Høyre vil jobbe for at Grimstad Kommune utformer et forslag til strategi for de av Aust-Agder Museum og Arkivs (AAMA) museer som ligger i Grimstad, deriblant Ibsenhuset, Hagebruksmuseet og Sjøfartsmuseet. Videre ønsker vi at kommunen skal ta en aktiv rolle gjennom Grimstads styrerepresentasjon i AAMA for gjennomføring av den strategi og plan som utarbeides. Grimstad Høyre vil også jobbe for at det opprettes et Hamsun-museum i det gamle bibliotekbygget i Storgaten, og tilstrebe å etablere et samarbeid med Hamsun gård på Nørholm for historieformidling. For å ivareta byens brede historie for fremtidige generasjoner vil vi se på muligheten for å etablere et bymuseum.

I et sterkt og aktivt kulturliv er frivillige den største bidragsyter. Grimstad Høyre ser verdien av den innsatsen som legges ned og det engasjementet som vises og ønsker å legge forholdene til rette for at frivilligheten fortsatt skal kunne være en viktig del av kulturlivet. Da mener vi det er viktig at kommunen bidrar med støtte og tilrettelegging for at aktiviteter og arrangementer kan gjennomføres på en god måte.

Vi vil jobbe for:

 • å støtte opp om arrangementer som er med på å markedsføre turistbyen Grimstad
 • å videreutvikle gjestehavna og områdene rundt

 

JORDBRUK/FISKE

Høyre ønsker å skape et levedyktig jordbruk gjennom å legge til rette for økt matproduksjon og lønnsom drift i Grimstad kommune.

Jordbruket er viktig for matproduksjon, bosetting og ivaretagelse av kulturlandskapet. Høyre ønsker å skape et levedyktig jordbruk og legge til rette for økt matproduksjon og lønnsom drift i Grimstad kommune.

Grimstad er en av Agders største jordbrukskommuner. Grimstad Høyre verdsetter landbrukets verdier og har stor respekt for næringens utøvere. Grimstad har mange naturgitte fortrinn, for eksempel mange soldager, gode jordbruksarealer, godt utbygde vanningsanlegg og sist men ikke minst et godt fagmiljø.

Grimstadbonden har i alle år vist stor vilje til omstilling og nytenkning. Nye metoder og produkter blir stadig utprøvd.

Grimstad har i dag 18000 da dyrket mark og ca 140000 da produktiv skog, det gir mange hundre årsverk med store ringvirkninger til andre næringer og store skatteinntekter til kommunen.

Samtidig som skog- og jordbruksnæringen er en forvalter av våre lokale naturressurser og landskap, og representerer et betydelig antall arbeidsplasser med et stort potensial, så er Grimstad også en kystkommune med en fantastisk skjærgård og unik ressurstilgang. Høyre mener at lokale fiskere også må få mulighet til å utnytte ressursene, for eksempel ved å etablere nye tilbud som fisketurisme.  Havet inneholder også biologiske ressurser som kan gi økt verdiskaping innen produksjon av biodrivstoff, kjemikalier, medisiner, mat og andre samfunnsnyttige produkter.

Vi vil jobbe for:

 • å legge til rette for økt matproduksjon og lønnsom drift
 • å stimulere til kortreiste produkter ved matproduksjon og omsetningsmuligheter og fronte gårdsbutikkene i Grimstad
 • å legge til rette for nyskapende gårdsdrift
 • å tilrettelegge for utviklingsmuligheter for fiskerinæringen og avsette arealer for omsetning av deres produkter, f.eks krabbebåten
 • å se positivt på etablering av fiskerinæringer som kan utnytte ressursene i vårt lokalmiljø på en bærekraftig måte

 

EN GOD START PÅ LIVET

Høyre vil gi alle mulighet til en god oppvekst og en god utdannelse. Barnehagen og skolen i vår kommune skal gi den enkelte trygge rammer og nødvendige ferdigheter til å klare seg gjennom resten av livet.

BARNEHAGE

Ansatte er barnehagens viktigste ressurs.

Læring og lek i barnehagen danner grunnlaget for at barna lykkes i skolen, og innsatsen mot frafall starter allerede i barnehagen. Grimstad kommune skal ha barnehager som kjennetegnes av høy faglig kvalitet og av varm omsorg for barna. Barnehagen er en viktig arena for utvikling av språklige ferdigheter, sosial kompetanse og vennskapsbånd.

Ansatte er barnehagens viktigste ressurs. God kvalitet i barnehagen er avhengig av dem som arbeider der. Det er derfor viktig å rekruttere faglærte pedagoger og kvalifisert personale til barnehagene våre. For å gi god oppfølging til alle barna i barnehagene er man avhengig av forsvarlig bemanning.

De private barnehagene er viktige for bredden i barnehagetilbudet, og Grimstad Høyre vil ha fokus på reell likebehandling av kommunale og private barnehager.

Vi vil jobbe for:

 • å sikre at alle barn får god språkopplæring i barnehagen med særskilt vekt på å gi ekstra støtte til de barna som har behov for det
 • å utvikle den pedagogiske kompetansen i de kommunale barnehagene ved å tilby videreutdanning som barnehagelærer eller relevant fagbrev
 • å utarbeide felles retningslinjer for pedagogisk opplegg, måling og sikring av kvalitet og krav til ansatte for Grimstad barnehager

 

SKOLE

Hovedfokuset er de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning.

Skolen er en bærebjelke i velferdssamfunnet, og vi vil ha en skole som utvikler barnas talenter og sikrer dem et best mulig utgangspunkt for videre skolegang og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.

Barn starter på skolen med stor iver og lærelyst. Det er viktig at vi skaper en skole som tar vare på denne lærelysten og ser den enkeltes behov og muligheter. Et godt læringsmiljø som motiverer, stiller tydelige krav og utnytter potensialet i hver enkelt elev, er avgjørende for å sikre at flest mulig fullfører skolegangen. Frafall i skolen har store kostnader for den enkelte elev og for samfunnet.

Foreldre og foresatte er de viktigste medspillerne for at barna skal lykkes i skolen. Vi er derfor opptatt av et tett samarbeid mellom skole og hjem som forplikter begge parter.

Grimstad Høyre vil styrke skolehelsetjenesten slik at kommunen oppfyller Helsedirektoratets anbefalte norm for helsesøsterdekning på skoler.

Grimstad Høyre mener at private skoler bidrar til et større mangfold og gir flere valgmuligheter for elever og foresatte.

Vi vil jobbe for:

 • å sikre ressurser slik at alle får tilpasset opplæring, både i den ordinære undervisningen og i spesialundervisningen
 • å styrke skolehelsetjenesten, både det somatiske og det psykiske helsetilbudet
 • å innføre en forsøksordning med anonym vurdering av heldagsprøver på ungdomsskolen
 • å ha en skolefritidsordning med god kvalitet som har fokus på lek, kultur- og fritidsaktiviteter og læringsstøttende aktiviteter som leksehjelp
 • å lage gode rutiner for overgangen mellom barnehage/barneskole/SFO og barneskole/ungdomsskole
 • å sikre gjennomføringen av Skolepakke 3 / 4

 

TIDLIG INNSATS

Vi trenger flinke lærere som ser hver enkelt elev

De elevene som blir hengende etter allerede i starten av skoleløpet, risikerer å aldri ta igjen det tapte. Grimstad Høyre vil derfor ha intensiv tidlig innsats tidlig i skoleløpet, slik at ingen faller fra. For å få dette til trenger vi flinke lærere som ser hver enkelt elev.

Vi vil jobbe for:

 • å sette inn riktige ressurser til spesialundervisning så tidlig som mulig i skolen slik at elever får best mulighet til å fullføre hele skoleløpet
 • å fortsatt satse betydelig på̊ etter- og videreutdanning av lærere og skoleledelse gjennom kompetanseutvikling og vurdere å gjøre etterutdannelse obligatorisk for skoleledere og pedagogisk personale.
 • å ha et mål om at alle skoler i Grimstad skal bli sertifisert som dysleksivennlige skoler av Dysleksi Norge.

 

MOBBING

Det skal være nulltoleranse for mobbing og vold i Grimstadskolen.

Mobbing kan skade et menneske for livet og aksepteres ikke i Grimstadskolen eller i barnehagene. God klasseledelse er viktig i kampen mot mobbing, og lærerne og de ansatte i barnehagene må derfor gripe tidlig inn når mobbing oppdages. Andre tiltak som beredskapsteam, mobbeombud og forebyggende arbeid er også viktig i kampen mot mobbing.

Økt kompetanse gir bedre forutsetninger for å forebygge og håndtere mobbing. Grimstad Høyre ønsker å styrke de voksnes kompetanse innen relasjonsbygging som et forebyggende tiltak mot mobbing, enten de jobber i barnehagen, skolen eller i kommunen.

Vi vil jobbe for:

 • at alle skolene og barnehagene skal ha en strategi for å bekjempe mobbing og ha nulltoleranse for mobbing, også på nett.
 • at alle ansatte i Grimstad-skolen og Grimstad-barnehagen skal ha kompetanse om hvordan man forebygger, avdekker og bekjemper mobbing og griper inn tidlig ved bekymringsfull atferd
 • å iverksette tiltak mot digital mobbing, gjennom blant annet å øke kunnskapen om hvordan informasjon på̊ nett kan misbrukes.
 • å øke kompetansen på relasjonsbygging

 

YRKESFAG OG LÆRLINGER

Norge trenger god tilgang på dyktige fagfolk i årene fremover.

Norge trenger god tilgang på dyktige fagfolk i årene fremover. Skal vi løse viktige samfunnsoppgaver, samt sikre verdiskapingen i fremtiden, må flere velge og flere fullføre en utdanning innen yrkesfag.

Antallet elever som velger yrkesfag, har i mange år vært for lav, og det er viktig at vi snur denne trenden. Samarbeid mellom skolen og næringslivet må brukes som utgangspunkt for den nye yrkesfagsskolen og for å forbedre eksisterende skoler.

For å kunne fullføre yrkesfaglig utdanning er elevene avhengig av å få tilbud om lærlingplass. For å gi flere ungdommer lærlingplass må Grimstad kommune bruke sin styrke som arbeidsgiver, innkjøper og byggherre for å sikre flere lærlingplasser i egen og andres virksomhet.

Vi vil jobbe for:

 • at alle kommunale virksomheter som hovedregel skal ha lærlinger
 • å stille krav om lærlingplasser i anbud når kommunen kjøper tjenester
 • å sikre kvaliteten i tilbudet til lærlinger ved kommunale virksomheter
 • å opprette utvekslingsprogrammer mellom skole og næringsliv

 

IDRETT

Fysisk aktivitet, både organisert idrett, mosjon og friluftsliv, er viktig for livskvalitet og folkehelse.

Fysisk aktivitet, både organisert idrett, mosjon og friluftsliv, er viktig for livskvalitet og folkehelse. Idretten skal være en inkluderingsarena. Grimstad Høyre vil være en aktiv bidragsyter som støtter opp om bredden, mangfoldet og kvaliteten i idretten. Vårt mål er at flest mulig skal få muligheten til å være del av den.

Grimstad kommune har mange anlegg og idrettshaller av god kvalitet. Grimstad Høyre er opptatt av at disse driftes i samarbeid med idrettslagene og ønsker at kommunen skal ha en rettferdig fordeling av midler og tider i hallene. Alle skal ha muligheten til å delta i organisert idrett og å oppsøke friluft og mosjonere på egen hånd. Foreningslivet er en grunnpilar i samfunnet og en berikelse både for den enkelte og for felleskapet. Vi må sørge for at flest mulig kan delta i frivillig arbeid, og for at frivilligheten og det offentlige tjenestetilbudet utfyller hverandre best mulig.

Grimstad Høyre vil jobbe for å få på plass en tidsriktig og funksjonell svømmehall. Vi ønsker at videre etablering av idrettsanlegg utføres i tråd med plan for Idrett og kultur. Høyre ønsker å øke bevilgningene til anleggsmidler og aktivitetsstøtte.

Vi vil jobbe for:

 • å stimulere til fysisk aktivitet blant eldre og funksjonshemmede i regi av idretten og frivillige
 • å sikre tilbud for uorganisert aktivitet til barn og unge
 • og å støtte tiltak og arrangementer som involverer både bredde- og toppidrett

 

KULTUR

Gode kulturarenaer bidrar til fellesskap. Grimstad Høyre er opptatt av at kultur skal være lett tilgjengelig og synlig for alle.

Grimstad skal ha gode kulturarenaer som er velegnet for byens kulturliv og for forskjellige former for kunst- og kulturuttrykk. Gode kulturarenaer bidrar til fellesskap. Høyre er opptatt av at kultur skal være lett tilgjengelig og synlig for alle.

Høyre fører en politikk bygget på den kristne kulturarv. Grimstad Høyre verdsetter kirkens bidrag til gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Kommunen har ervervet tomter til ny kirke på Fevik, og Høyre vil jobbe for at ny kirke på Fevik kan bli realisert.

Vi vil jobbe for:

 • en aktiv kulturformidling til mennesker i alle aldersgrupper
 • å støtte opp om det store mangfoldet av frivillige organisasjoner og frivillig innsats fra enkeltpersoner, noe som er avgjørende for et mangfoldig og innholdsrikt kulturliv
 • å samarbeide tett med Barn og Unges Kommunestyre for å sikre en kulturpolitikk som ivaretar barn og unges interesser
 • at ny kirke på Fevik kan bli realisert

 

GRIMSTAD, EN BY FOR ALLE

INKLUDERING OG MANGFOLD

Integrering i det norske samfunnet innebærer ikke at alle skal være like, men målet er at alle skal delta i det sosiale, kulturelle og politiske fellesskapet.

Ulike kulturer er en naturlig del av byens daglige liv og beriker oss alle. Samtidig skal vi ha en tydelig politikk i møte med de utfordringene som følger med befolkningsvekst og nye kulturer. Innvandrere som kommer til Grimstad, har i likhet med de som bor her fra før, et selvstendig ansvar for å bli integrert og ta del i det norske samfunnet.

Integrering i det norske samfunnet innebærer ikke at alle skal være like, men målet er at alle skal delta i det sosiale, kulturelle og politiske fellesskapet. Like muligheter, rettigheter og plikter er viktige virkemidler for å skape et integrert fellesskap.

Vi vil jobbe for:

 • å bruke barnehagen og skolen aktivt som en integreringsarena
 • å bistå i kampen mot politisk ekstreme ytringer og handlinger
 • å vurdere tiltak som kan stimulere til entreprenørskap og nettverksbygging mellom innvandrere og lokalbefolkningen og legge til rette for at frivillige kan bidra med tiltak som styrker integreringen

 

LHBTIQ

Norge har kommet svært langt, både når det gjelder holdninger til og rettigheter for LHBTIQ og mange andre minoriteter. Samtidig vet vi at holdningsarbeid må jobbes med fortløpende. Derfor er arbeid i hvert nærmiljø, skole, idrettslag, lokalsamfunn og i hver kommune viktig.

Vi vil jobbe for:

 • å følge opp arbeid mot hatytringer og hatkriminalitet i lokalsamfunnet
 • sikre god og oppdatert kompetanse innen LHBTIQ-relaterte tema og utfordringer gjennom jevnlig tilbud om kurs for ansatte i barnehage, grunnskole, skolehelsetjenesten og andre førstelinjetjenester som møter unge
 • sikre kunnskap om LHBTIQ-personers utfordringer i eldreomsorgens førstelinje

 

 

HELSE

Vi vil styrke kvaliteten i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjennom å sikre en større tverrfaglig bredde og øke rekrutteringen av kvalifisert helsepersonell

Grimstad Høyre er opptatt av å gi våre innbyggere i alle aldre helse- og omsorgstilbud med kvalitet. Vi vil styrke kvaliteten i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjennom å sikre en større tverrfaglig bredde og øke rekrutteringen av kvalifisert helsepersonell. Grimstad Høyre ønsker fokus på at man til enhver tid skal arbeide for å bedre kvaliteten på og tilrettelegge for en effektiv drift av de kommunale helsetjenestene. Vi har en proaktiv holdning til teknologiske forbedringer som øker livskvalitet og forenkler hverdagen for bruker og helsepersonell.

Vi vil jobbe aktivt for å øke pasienter og pårørendes innflytelse over kvalitet og utvikling av helsetjenestene, og vi vil at omsorgstjenesten skal preges av valgfrihet. Vi vil arbeide for systematisk og forpliktende samarbeid med private og frivillige organisasjoner i alle deler av helse- og omsorgstjenestene.

Vi vil jobbe for:

 • å legge til rette for at alle skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker og kunne være selvhjulpne i hverdagen
 • å åpne for private løsninger der det er hensiktsmessig å samarbeide med private aktører som et supplement til kommunale tjenester
 • en smidig overgang mellom sykehus og kommunale tjenester
 • å etablere en fullverdig logopedtjeneste
 • å videreføre satsingen på lindrende omsorg, gjerne i samarbeid med private aktører og UiA

 

DEMENS

Arbeide målrettet med å heve kunnskapen om demens i helse- og omsorgstjenesten og i andre sektorer, blant annet ved kontinuerlig opplæring i demensomsorg.

Hukommelsen er en viktig del av hverdagen vår. Enten det dreier seg om å huske koden til bankkortet, eller hente frem minner fra barndommen i hyggelige samtaler med familie og venner. Mennesker som rammes av demens, opplever ofte å miste nettverk når de trenger det som mest, og noen blir isolert eller trekker seg tilbake fra samfunnet fordi de føler seg misforstått.

Grimstad Høyre anerkjenner viktigheten av å delta i avgjørelser om eget liv. Det handler om behovet for å delta i dagliglivet, om å få bruke egne ressurser og om å bli møtt med respekt og forståelse.

Mer kunnskap og mer åpenhet om sykdommen er kanskje det viktigste verktøyet for å legge til rette for mer deltakelse. I samarbeid med Nasjonalforeningen ønsker Grimstad kommune at ansatte i offentlig og privat servicenæring, som for eksempel bibliotekarer, butikkmedarbeidere, kioskmedarbeidere, servitører, bussjåfører og medarbeidere på kommunens servicetorg, skal få opplæring i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demenssykdom. Grimstad kommune tilbyr kurs og Høyre mener dette er et viktig arbeid som må opprettholdes og utvikles videre.

Vi vil jobbe for:

 • at kommunen skal arbeide målrettet med å opprettholde og øke kunnskapen om demensomsorg i helse- og omsorgstjenesten og i andre sektorer
 • å utvide ordningen «Demensvenn»
 • å søke samarbeid med frivillige aktører som kan bidra til en god omsorg for mennesker som rammes av demens, for eksempel «Instituttet»

 

E-HELSE/VELFERDSTEKNOLOGI

Velferdsteknologi kan aldri erstatte grunnleggende menneskelige behov og er ikke ment som «i stedet for» men «i tillegg til».

Grimstad Høyre har som visjon at Grimstad kommune skal være en innovativ kommune med mål om stadig bedre kvalitet i tjenestene, høyere effektivitet og god medarbeidertilfredshet til beste for innbyggerne. Velferdsteknologiske løsninger er et hjelpemiddel som kan tas i bruk for å trygge, sikre og gi større selvhjulpenhet til våre innbyggere som har et hjelpebehov.

For Grimstad Høyre er det viktig å sikre personvernet. Kommunen må derfor alltid vurdere hvorvidt dette er ivaretatt når teknologi tas i bruk i helsetjenesten. Teknologi gir store muligheter for å bedre brukernes liv og de mulighetene må vi gripe, samtidig skal kommunen utvise en sunn skepsis og gjøre seg kjent med mulig risiko før produktene introduseres for brukerne.

Velferdsteknologi kan imidlertid aldri erstatte grunnleggende menneskelige behov og er ikke ment som «i stedet for» men «i tillegg til». Vi vil sikre at teknologi ikke erstatter personalet, men blir et verdifullt supplement til de ansatte i omsorgstjenester der varme hender er viktig. Samtidig vil vi utnytte mulighetene velferdsteknologi gir for å erstatte personale i de deler av omsorgstjenestene der det er hensiktsmessig.

Grimstad kommune er en viktig deltaker i I4Helse-prosjektet ved UiA. Grimstad Høyre har som visjon at Grimstad kommune skal fortsette å være en viktig deltaker, og at dette skal være med å gi Grimstad kommune sine innbyggere bedre helsetjenester i framtiden.

Grimstad Høyre har som visjon at Grimstad kommune gjennom I4Helse-prosjektet skal bli og være en foregangskommune innen e-helse/velferdsteknologi.

Vi vil jobbe for:

 • å ta i bruk velferdsteknologi for å gi den enkelte økt trygghet og livskvalitet og samtidig sikre at personvernet ivaretas ved bruk av velferdsteknologi
 • å ta i bruk velferdsteknologi der det er hensiktsmessig og at kommunen skal være en pådriver i å utvikle løsninger som gir effektivitet i tjenestene gjennom å være en aktiv deltaker i I4Helse-prosjektet
 • å sikre en fornuftig bruk av teknologi slik at det ikke erstatter personalet, men blir et verdifullt supplement til de ansatte i omsorgstjenestene
 • at brukere gis tilgang til internett i kommunens institusjoner, omsorgsboliger og seniorsentre

 

FASTLEGE

Grimstad kommune skal være en aktiv og god arbeidsgiver som også tørr å tenke nytt for å gi kommunes innbyggere den beste fastlegeordningen.

Grimstad Høyre ønsker at Grimstad kommune skal innhente informasjon om forsøkene med primærhelseteam, og om mulig søke om deltakelse i disse forsøkene om de åpnes opp for nye plasser.

Helseteamene er en form for utvidet allmennlegepraksis som i første omgang består av fastlege, sykepleier og helsesekretær. Legen vil utgjøre kjernen i de nye teamene og ha den sentrale rollen for å koordinere oppgavene.

Dette vil gi fastlegene mer tid til pasientkontakt og tid til å håndtere de medisinske spørsmålene, mens sykepleiere kan avlaste fastlegene ved i større grad å ta hånd om forebyggende konsultasjoner, kostholdsveiledning, følge opp kronisk syke pasienter, ta ulike målinger og andre sykepleiefaglige oppgaver.

Grimstad Høyre ønsker at Grimstad kommune skal undersøke og søke på tilskuddsordninger/midler til rekruttering av fastleger og tiltak for å heve kvaliteten og kompetansen i allmennlegetjenesten.

Befolkningen blir eldre og behovet for legetjenester kommer til å øke. Derfor må vi sørge for at det er interessant og attraktivt å være fastlege.

Grimstad Høyre ønsker at kommunen skal være en aktiv og god arbeidsgiver som tørr å tenke nytt for å gi kommunes innbyggere den beste fastlegeordningen.

Vi vil jobbe for:

 • at Grimstad kommune skal være en foregangskommune som satser på og videreutvikler fastlegeordningen innenfor kommunens ramme og mulighetsrom
 • at Grimstad kommune søker kunnskap og inspirasjon av andre kommuner, samt ser på interkommunalt samarbeid der dette er hensiktsmessig
 • at Grimstad kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver

 

BO- OG OMSORGSSENTER

Grimstad Høyre vil jobbe for å gjenåpne en Rehab- avdeling, der man også ser for seg at hjemmesykepleien kan avlastes når brukere er vanskelig å nå frem til, og/eller at avstanden er så lang at det ikke er hverken helsemessig eller økonomisk forsvarlig at helsepersonell bruker sin tid på å kjøre bil.

Vi ønsker å legge vekt på eldresentre som et viktig sosialt aktivitetstilbud i det forebyggende helsearbeidet, og utvide dette gjennom samarbeid med frivillighetssentralen og frivillige organisasjoner

Vi vil jobbe for:

 • å kartlegge behovet for utbygging av institusjons- og omsorgsplasser og sikre areal for fremtidig utbygging
 • å se på mulige samarbeidsformer for etablering av bo- og omsorgssentre sammen med private tilbydere
 • å tilrettelegge for bomiljø for eldre med tilpasset livsløpsstandard i utbyggingsområder

 

OMSORG FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

Arbeide mot all form for diskriminering.

Grimstad Høyre vil at alle mennesker skal oppleve å ha en meningsfylt, aktiv og trygg hverdag, og at dette også er en selvfølge for personer med funksjonsnedsettelse. Kommunens arbeid skal understøtte muligheten for den enkelte til å ha et aktivt liv og gode sosiale utfoldelsesmuligheter.

Vi vil jobbe for:

 • å bekjempe all form for diskriminering
 • å gjøre Grimstad Kommune mer tilrettelagt ved universell utforming av publikumsrettede bygg og utearealer
 • å sikre god brukermedvirkning for å øke muligheten til å bestemme over eget liv

 

FOLKEHELSE OG PSYKISK HELSE

Inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet.

Grimstad Høyre er opptatt av å sikre gode muligheter for aktivitet, sunne valg og gode levekår for alle. Folkehelse handler både om fysisk helse, psykisk helse og mulighet til å ha god livskvalitet med de sykdommer eller utfordringer vi har. At halvparten gjennom livet får en psykisk helseutfordring er derfor like naturlig som at de fleste gjennom livet får en somatisk helseutfordring. I dag er det dessverre for mange med psykiske helseutfordringer som får hjelp for sent.

Grimstad Høyre ønsker å prioritere psykisk helsevern gjennom å sette pasientens behov i sentrum. Grimstad Høyre vil ha fokus på rusforebyggende arbeid, psykiatriomsorg og behandlingstilbud til rusavhengige. Dette er et av de områdene i Grimstad det må satses på i årene fremover, og Grimstad Høyre ønsker at vi skal revitalisere dette arbeidet med et tettere samarbeid med frivillige organisasjoner.

Grimstad Høyre anerkjenner at utfordringer med psykisk helse kan starte i veldig ung alder og følge deg gjennom livet. Derfor ønsker vi å sette fokus på dette området ved å jobbe for å ta inn psykisk helse fra 4. trinn i skolen. Videre ønsker Grimstad Høyre å sikre at kommunen har kvalifisert psykisk helsepersonell tilgjengelig til skolene. Dette kan være via helsesøstertjenesten ved hver skole. Dette fordi det er viktig å ta tak i psykisk helse så tidlig som mulig. Det er også en god og viktig samfunnsøkonomisk investering for den enkelte og for Grimstad kommune.

Vi vil jobbe for:

 • å styrke det forebyggende helsearbeidet, særlig for å motvirke utvikling av livsstilsrelaterte helseproblemer
 • å samarbeide med friluftsråd og frivillige organisasjoner for å bedre folkehelsen, psykiske helseplager og ensomhetsutfordringer
 • å inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet
 • å bedre lavterskel- og forebyggende tilbud til unge, som skolehelsetjeneste, helsestasjon og familiesenteret
 • å styrke tilbudet til personer med rus/psykiske problemer, og se dette i sammenheng med boligsosial handlingsplan
 • å kvalitetssikre samarbeidet mellom PPT, skole og barnehagene med tanke på tidlig inngripen der det er nødvendig
 • å sikre at barnevernet har tilstrekkelig med ressurser til å kunne drive forebyggende arbeid

 

PÅRØRENDE SOM RESSURS

Sikre god oppfølging av barn og unge som pårørende.

Grimstad Høyre vil legge forholdene bedre til rette for at pårørende som ønsker det, kan være med å bidra. Målet er å oppnå et positivt samspill mellom den enkelte og det offentlige hjelpeapparatet.

Grimstad Høyre vil at pårørende skal ha mulighet for innflytelse på hjelpetilbudet når en pasient ønsker det, og mulighet for å bidra i samarbeid med helsetjenesten. Kommunen skal derfor utvikle metoder for å involvere pårørende i større grad og et bedre system for regelmessig kommunikasjon mellom tjenestestedene og pårørende.

Grimstad Høyre har som visjon at Grimstad kommune skal sørge for at kommunens kontakt med pårørende er basert på «En dør inn» prinsippet og sikre god oppfølging av barn og unge som pårørende. Det er videre viktig for Grimstad Høyre at kommunen sørger for at pårørende som melder avvik, alltid får en tilbakemelding.

Vi vil jobbe for:

 • å gi god informasjon til pårørende så de vet hvor de kan henvende seg for å få hjelp
 • å legge forholdene bedre til rette for at pårørende som ønsker det, kan være med og bidra i behandlingsopplegg eller i omsorgen for sine kjære
 • å ta i bruk teknologi som understøtter dialog mellom tjenesteyter, tjenestemottaker og pårørende

 

RUSOMSORG

God rusomsorg er behandling og rehabilitering

Rusomsorg begynner med forebygging og holdningsskapende arbeid. En forutsetning for forebyggende arbeid er et godt samarbeid mellom hjem, skole, barnevern, politi, idrett og kulturliv.

Ruspasienter som er motiverte og har behov for behandling, opplever ofte lang ventetid. Vi vil at flere skal komme raskere til behandling og at behandlingen skal være tilpasset den enkelte. Når rusmisbrukere er ferdige med behandling, er det viktig at de får en god og tilpasset bolig i et rusfritt miljø, og arbeidet med botrening bør styrkes. Vi mener derfor at hjelp til selvhjelp skal være førende, også innenfor rusomsorgen.

Vi vil jobbe for:

 • å styrke det forebyggende arbeidet, spesielt rettet mot barn og unge
 • at alle som ber om hjelp til avrusning, skal få det
 • å styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner i rusomsorgen

 

PÅ LIVETS SISTE DAGER

Grimstad kommune skal gi en verdig avslutning på livet.

Det er for mange en vond tid og mange bekymringer når en nær går bort. Derfor er det viktig at vi som kommune og samfunn prøver å gjøre denne tiden litt lettere. Videre så lever vi et multietnisk samfunn med flere religioner. Grimstad Høyre ønsker derfor at kommunen skal legge til rette for et godt tilbud til alle, uavhengig av livssyn. Det er også viktig for Grimstad Høyre at det er et likt avgiftsnivå ved valg mellom urne- eller kistegravferd.

Vi vil jobbe for:

 • at Grimstad kommune skal tilby god smertelindrende behandling og gi en verdig behandling ved livets slutt
 • et likt avgiftsnivå ved valg mellom urne- eller kistegravferd
 • et interkommunalt samarbeid om krematorium

program forside

 

 

 

1 kommentar »

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s