Da er enda en møtedag i Teknisk Utvalg unnagjort og mange gode vedtak fattet. Ekstra gildt var det at utvalget var samstemte i tilbakemeldingene i en viktig sak som reguleringsprosessen i Fevikkilen for Blom Bakkes område som skal transformeres fra næring til bolig. Hovedpoenget her er at utvalget synes planen inneholder mye positivt, men at der er noen justeringer som bør foretas, bla økt tilrettelegging for allmennhetens tilgang til området som kalles Verven og som er en gammel badeplass, vurdere en reduksjon på høydene på i alle fall deler av den planlagte bebyggelsen, samt at det er ønskelig å se på mulighetene for å regulere et større område da det er kommet tydelige signaler på at det kan være aktuelt å få til. Tverrpolitisk enighet og klare tilbakemeldinger til utbygger vil forhåpentlig gi et godt resultat i andre enden.

Mer overraskende var det at utvalget endte opp med å splittes i en sak som skulle stå og falle på trafikksikkerhet.

Posisjonspartiene Ap, Sp og Krf stemte samlet for Krf’s forslag om å fjerne et punkt i innstillingen i saken for detaljregulering av Drottningborg – det vil si at de slipper å foreta en utbedring av krysset ved adkomstveien til området.

Jeg argumenterte sammen med Øystein Møretrø fra Frp og Rolf Hamran fra V for samme syn som administrasjonen og spesielt barnas representant, vi mener dette ville være svært uheldig.

Uheldig fordi vi det ikke hersker noen tvil om at Hesnesveien ikke er en trafikksikker strekning, spesielt med tanke på de mye trafikantene – og de er det mange av i et område som er yndet for bla sykkelturer for å besøke de flotte områdene som Hesneslandet kan by på. Uheldig fordi Drottningborg videregående skole hovedsakelig innbefatter ungdom som skal ferdes i området og som vi må sørge for at har trygg ferdsel til og fra internatskolen sin. Og uheldig fordi vi nå har muligheten for å trygge påkjøringen til Hesnesveien fra dette krysset slik at farlige trafikksituasjoner forhåpentlig kan unngås i møte mellom bilister som ferdes i området.

I tillegg argumenterte vi for at Teknisk Utvalg så sent som i forrige periode ikke tillot noen tiltak på Hesnesområdet med begrunnelse av at vi i påvente av en områderegulering og utbedring av veien ikke kunne tillate flere boenheter og økt belasting på denne veistrekningen.

(Dette er vi nå gått bort fra ettersom det ikke lenger er krav til en områderegulering.)

De siste årene er det i tilsvarende områder (Bla på Støle og Grefstadvika) gitt krav til utbyggere nedfelt i rekkefølgebestemmelser i planene at de må bidra til opparbeidelse av veien for å foreta utbygging. Særlig på Støle har dette hatt god effekt og bidratt til at veien gradvis er blitt opparbeidet etter hvert som området bygges ut.

På Hesnes, i saken til Drottningborg, mente administrasjonen i innstillingen til 1.gansbehandlingen vi tidligere har hatt, at «selv om Hesnesveien ikke er tilrettelagt med langsgående fortau/GS-vei, mener rådmannen det vil være et urimelig krav å kreve at dette tiltaket skal opparbeide løsninger for myke trafikanter lang Hesnesveien».

Rådmannen var imidlertid ved 1.gangs behandling positive til at det var planlagt utbedring av krysset inn til skoleområdet fra fylkesveien, og fastholdt dette synet ved 2.gangsbehandling i Teknisk Utvalgs møte 11.september 2018, med den begrunnelse at «selv om det vil kreve noe terrenginngrep i kollen nord for adkomsten så vil det sikre en langt tryggere utforming av krysset en dagens løsning«. Gjennomføring skulle sikres i rekkefølgebestemmelsene.

Så enkelt fortalt, det ble ikke lagt inn krav til utbedring av veien, kun en bedring av krysset inn til Drottningborg.

Forøvrig en vurdering fra administrasjonen som jeg mener er fornuftig og god.

Planen til Drottningborg innebærer i korte trekk etablering av ny idrettshall, utvidet internatkapasitet og 6 nye boliger for ansatte i tilknytning skoleområdet, inkludert lekeareal og uteoppholdsarealer. Så i forhold til enkelttiltak som tidligere ble blankt avslått pga dårlig veistandard så er dette en relativt stor utbygging. Og det vil utvilsomt medføre noe mer aktivitet i området.

Og jeg vil absolutt ikke misforstås ved å tillegges at jeg ikke er positiv til planen – snarere tvert imot. Jeg synes det er veldig positivt at skolen utvider og ønsker tiltaket velkommen. Men jeg stusser litt over motviljen til å sørge for en sikrer adkomst/utkjørsel.

Og når det argumenteres med at «de fleste vil nok kjøre mot byen likevel, antakelig er det ikke så mange som vil svinge mot Marivold» – så undrer jeg meg over om ikke posisjonspartiene innerst inne anser krysset som et potensielt faremoment. Men vi får håpe at det er gode kjøreforhold på de dagene noe skulle ønske å svinge til venstre ved utkjøring fra området …

Tiltakshavers (Drottningsborg) sin egen trafikksikkerhetsvurdering utført av Rambøll beskriver at selv om ulykkesantallet er for lavt til å si noe bestemt, indikerer ulykkesbildet at vegen (Hesnesveien) ikke er tilrettelagt for myke trafikanter.

Videre sier deres vurdering av trafikksikkerheten at adkomst til Drottningborg er utformet med mulighet for utkjøring tilnærmet parallelt med vegen som gir reduserte siktforhold og øker sannsynlighet for påkjørsel er beskrevet som et middels risikobidrag – det vil si at det vurderes å være en viss sannsynlighet for en ulykke, eller konsekvensen av en ulykke vurderes å påføre betydelig personskade.

Tiltaket som innebærer en omstrukturering av adkomsten til Drottningborg, er eneste foreslåtte tiltak som retter seg direkte mot trafikk til/fra Drottningborg og ikke øvrig trafikk. Tiltaket ble anbefalt som en naturlig del av utvikling og reguleringsarbeidet med planområdet ved oppstart av planen. Dette er det senere gått bort fra: «Det er foreslått et tiltak om å utbedre krysset ved Drottningborg. Som nevnt ovenfor har vi valgt å gå bort i fra dette siden trafikkmengden på Hesnesvegen totalt sett er lav og kostnader og terrenginngrep ikke står i stil med nytten.»

Posisjonspartiene støtte i Teknisk Utvalgs behandling 11.september Krf’s forslag om å fjerne punktet om krav om utbedring av krysset. Dermed får Drottningborg som tiltakshaver ingen krav om utbedring av veien eller andre trafikksikringstiltak ved gjenommføring av planen. I motsetning til de krav som normalt legges på andre … Så skal man muligens legge forholdene tilrette for skoler og andre institusjoner av samfunnsmessig betydning – men jeg tør minne om at vi i samme møte vedtok en plan for Vollekjær med følgende vilkår for rammetillatelse: «Grefstadveien opparbeides før det gis midlertidig brukstillatelse»…

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s