De siste ukene har mediebildet vært preget av uavklarte politiske floker både nasjonalt og lokalt. På nasjonalt plan er vel KrF-Hareides frieri til Jonas det mest omtalte, her lokalt venter vi politikere på rådmannens budsjettfremlegg 1.november med like stor spenning som ungene venter på julaften i adventstiden. Vi er særlig spente på hvilke løsninger som presenteres for å møte de økonomiske utfordringene som flere av oss den siste tiden har poengtert at vi må ta inn over oss.

  • Hva gjør vi for å komme i økonomisk balanse i helse- og omsorgssektoren?
  • Hva gjør vi for å møte «barnehagenormen» og «lærernormen» for tilstrekkelig bemanning i skoler og barnehager?
  • Har vi tilstrekkelige midler til å kunne sørge for vedlikehold av veier, snøbrøyting og etablering av gode trafikksikkerhetstiltak?
  • Hvilke muligheter har vi til å hjelpe de som trenger det mest, de som står utenfor arbeidslivet, de barna som vokser opp i lavinntektsfamilier, de som trenger våre tjenester enten det gjelder tidlig innsats for barn og unge, gode tilbud til mennesker som sliter innen rus og/eller psykiatri og mennesker som har behov for avlastning enten som pasienter med demens eller pårørende – BARE FOR Å NEVNE NOE …

Og mens vi venter kom en liten forsmak servert i formannskapet denne uken hvor rådmannen kunne presentere at kommunen «for å spare penger vil vri helse- og omsorgstjenestene mer mot hjemmebaserte tjenester og redusere bemanningen». Det er fryktet at dette vil skape støy, og det tror jeg nok er riktig. Imidlertid tror jeg også grepet er nødvendig. Men, som det ble påpekt i formannskapet – det er viktig at kommunen samtidig forbereder seg på eventuelle innvendinger som kan komme og har gode løsninger klare for å ivareta at gode tjenester blir levert mens omstillingene pågår. Rådmannen har allerede hatt et rådslag med tillitsvalgte for å se hva som er viktig for de ansatte, politikerne blir tidlig orientert, og med bred forankring blant enhetsledere og tillitsvalgte ligger det til rette for en god prosess. Så blir det spennende å se hva budsjettet ellers vil inneholde …Det er ikke ukjent at grep må tas, det er en naturlig følge at det vil bli en tøff prosess – og den må vi tørre å stå i!

Men – midt oppi alt dette så går den vanlige politiske agendaen sin gang. Denne uken startet med gruppemøte på mandag. Da drøftet Høyres gruppe alle saker som skal opp i de ulike utvalgene og i Kommunestyret det neste to ukene. I kommunestyret skal vi denne gangen behandle 15 saker, og min spådom er at Torg- og Gatebruksplanen er en av de sakene som skaper en del engasjement denne måneden.

Tirsdagen ble i sin helhet tilbrakt i møte med Teknisk Utvalg hvor vi hadde til behandling 16 saker, med en god blanding av plansaker, søknader om fradeling, godkjenning av utbyggingsavtaler, ordensreglement og byggesaker.

Og ganske riktig, Torg- og Gatebruksplanen fikk mye oppmerksomhet også i Teknisk Utvalg. Det ble fokusert på å skape en helhetlig løsningen, det ble fokusert på at «Sommerbyen Grimstad» og «Vinterbyen Grimstad» er to ganske ulike verdener, samt hensynet til de næringsdrivende og brukerne av sentrum. Jeg frontet at vi i Høyre var opptatt av å sørge for at eventuelle tiltak som iverksettes henger sammen. Videre uttrykte jeg at jeg mener det er et uheldig tiltak å fjerne «Lyskrysset» som i dag synes å fungere godt, spesielt når det nå er mange barn- og unge som ferdes i området for å benytte seg av biblioteket. Det er viktig å se alle tiltakene under ett, det er viktig å ta hensyn til de næringsdrivende og gårdeierne og deres muligheter for å skape handelsaktivitet og vi må se på behovene til de som skal bruke sentrum og de tilbudene som er der.

En annen mye omtalt sak vi hadde til behandling var saken om lysmaster på Levermyr. Jeg mener vi nå må komme videre i denne saken. Men for å ivareta noe av det naboene har av bekymring for ulempene med flomlyset, så fikk jeg Teknisk Utvalg med på at det skal utarbeides retningslinjer for bruken av lysanlegget. (Jeg må legge til at jeg i likhet med hva som er påpekt i leserinnlegg synes det er svært «underlig» at lysmastene synes å være bestilt og mottatt før saken var ferdig behandlet politisk – uten reell mulighet til å vurdere andre alternativer…Og ja – det er klart at Kommunen må følge de samme regler og retningslinjer ved søknadsprosesser som alle andre! Kommunen skal etter min mening gå foran som et godt eksempel på ryddige prosesser!)

2.tertialrapport er en annen sak som skal behandles i kommunestyret 29.oktober. Rapporten er preget av det økonomiske bildet som er vel kjent – vi har en utfordring med å holde kostnadene nede på et nivå som matcher kommunens inntekter.

I rapporten fremgår det også at det at det høsten 2017 oppsto ujevnheter på det nye kunstgresset på Levermyr i forbindelse med brøyting. Jeg stilte spørsmål til administrasjonen i Teknisk Utvalgs møte og fikk til svar at det ikke endelig er avklart hva som er årsaken og hvordan problemet skal løses. Tilstanden på banen skal være i en slik stand at den fungere til bruk for kampavvikling. Banen er i bruk i dag og fungere således til tross for skadene som er oppstått, men det vil bli noen restriksjoner i forhold til brøyting når det blir aktuelt. Lillesand Kommune har samme utfordring med samme leverandør, og den saken skal i rettsapparatet. Administrasjonen avventer hva som skjer der før veien videre avgjøres for vår del. Det synes jeg høres fornuftig ut.

Teknisk Utvalg fikk også en orientering og trafikksituasjonen på Reddalsveien av Reddal Bygdelag. Jeg er enig med Kommunalsjefen at vi bør se Reddalsveien i sammenheng med trafikksikkerhetsplanen og at vi tar det med i dialogen med Statens vegvesen og får det inn på handlingsplanen for fylkesveier. Bygdelaget ser blant annet for seg å gjøre sikten bedre i mange av svingene på veien, og mye kan gjøres ved å sprenge bort fjellnabbene og hogge litt i gjengrodde siktsoner. Jeg tenker dialog med veimyndighetene kan være med på å finne noen gode løsninger her – forhåpentlig innen en rimelig tidshorisont.

Til sist i møtet denne måneden fikk Teknisk Utvalg en orientering om serviceerklæringer i Plan- og byggesaker. To separate serviceerklæringer, utarbeidet etter ønske fra og i samarbeid med Næringsforeningen. Serviceerklæringene beskriver samhandling, gjensidig forventningsavklaring o.l. Det legges opp til god kommunikasjon og mottakskontroll for innkomne søknader, slik at søknader leveres så komplette som mulig. Dette er et tiltak som Teknisk Utvalg har ønsket lenge og som vi vet at også er ønsket av aktører i bransjen. Jeg har tro på at dette kan være til nytte for både næringen og for kommunen ved at prosessene og dialogen blir bedre – og ikke minst tror jeg dette kan bli svært tidsbesparende for begge parter. (7.november arrangere Næringsforeningen medlemsmøte på Biblioteket hvor kommunen også deltar. Dette har jeg også tro på at er nyttig for begge parter og jeg håper dialogen vedvarer.)

Torsdag deltok jeg på et prosjektmøte på som styreleder i Grimstad Bolig- og Tomteutvikling KF i forbindelse med pågående områdereguleringen på Omre-industriområde. Sammen med representanter fra kommunen og Sweco gikk vi gjennom ønsket utforming av området og tekniske premisser for VA-anlegg og vei. Det er enda et stykke arbeid igjen, men prosessen er godt i gang, og jeg opplever at vi har en god dialog og sammenfallende syn på ulike løsninger. Dette arbeidet er utrolig viktig for utviklingen av næringslivet fremover slik at Grimstad Kommune også i fremtiden kan tilby attraktive tomter for næringsetablering. Vi har som mål at områdeplanen skal opp til førstegangsbehandling i Teknisk Utvalg ved årsskiftet 2018/2019.

Med andre ord – uken har vært preget av et bredt spekter av politiske saksdokumenter til gjennomlesning, og ulike politiske debatter i politiske fora og i mediebildet.

Men helgen har vært uten politiske avtaler og ble brukt til etterlengtet avkobling sammen med familien. Vi har hatt en liten utflukt østover og unnet oss en liten topptur over Tyrifjorden med nydelig utsikt. Slike opplevelser er gode for å lade batteriene og klargjøre tankene for nye utfordringer i ukene som kommer 🙂

Tyrifjorden

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s