Det kan muligens i beste fall ses på som en misforståelse – men jeg undres over enkelte presentasjoner i budsjett for 2019 – saken om nedleggelse av Fjære Ungdomsskole (FUS) er en av dem.

For i budsjett for 2019 så fremgår det at FUS foreslås lagt ned. I sakspapirene til Skolepakke 3 som er en langsiktig strategiplan for skolestruktur i Grimstad (som Kommunestyret fikk fremlagt i april i år), så fremgår det at Rådmannen anbefaler at denne skolen beholdes.

I forslag til budsjett for 2019 står det at elevene ved nedleggelse av FUS foreslås overført til Grimstad Ungdomsskole og Fevik Skole. I Skolepakke 3 er det gjentatte ganger slått fast at det ikke er kapasitet ved Fevik Skole til å ta imot elever fra FUS. Og dersom jeg leser sakspapirene rett er det lagt opp til at kapasiteten ved Grimstad Ungdomsskole består av moduler (brakker?).

Det er kun noen få måneder mellom utarbeidelsen av de to saksfremstillingene … (presentert i april 2018 og i oktober 2018).

I budsjett for 2019 så anslås en besparelse ved å legge ned FUS på 1,5 til 2 millioner årlig. Litt lenger ut i samme dokument kan man lese utav tabell at budsjettet er saldert med ca. 3,2 millioner. Det er ikke forklaring til bruk av ulike beløp for mulig innsparing, og det er ikke forklart hva som ligger i de anslåtte innsparingene eller hva som antas å komme av utgifter i forbindelse med flytting av elever og eventuelle bygningsmessige grep dersom det må tas.

Mitt store spørsmål er da – kan vi ha tillit til faktaunderlaget som budsjett for 2019 bygger på i en så viktig sak som nedleggelse av en skole?

Sammen med Trond Erik Bognø og Line Ostad har jeg skrevet et lengere innlegg om forholdet til Grimstad Adressetidende. For de som er interessert i detaljene så gjengis innlegget i sin helhet her:

Budsjett til besvær – er fortsatt 1 + 1 = 2 eller var det ikke sånn det var…?

I etterkant av Rådmannens budsjettfremlegg ble det raskt slått opp med store bokstaver at både en skole og en barnehage foreslås nedlagt. Vi har derfor funnet det naturlig å vie dette oppmerksomhet først når budsjettet skulle gås etter i «sømmene».

Innledningsvis skriver Rådmannen » Rådmannen kommer med konkrete forslag til endringer i kultur- og oppvekstsektoren i dette budsjettet uten at det foreløpig har vært behandlet i samarbeidsutvalg eller omfattende medvirkningsprosesser med brukere, ledere, ansatte og tillitsvalgte. Vi har valgt å informere og involvere tillitsvalgte etter at forslagene var vurdert i rådmannens ledergruppe. Enhetsledere og ansatte ved Tønnevoldskogen barnehage og Fjære ungdomsskole er orientert om rådmannens forslag. Rådmannen avventer kommunestyrets vedtak for avklaring på om dette er prosesser vi skal gå videre med.»

Det forklarer da hvorfor Rådmannen innledet sin budsjettpresentasjon med å beklage at tillitsvalgte opplevde at de ikke var tatt med på enkelte prosesser … Vi har full forståelse for at det kan synes å være en litt omvendt rekkefølge på bred medvirkning. Og i skarp kontrast til det inntrykket som er etterlatt etter Agenda Kaupangs gjennomgang i Helse- og omsorgssektoren – her har det tvert imot vært kjørt en bred medvirkningsprosess!

Når det gjelder eventuell nedleggelse av Fjære Ungdomsskole, så må vi i denne sammenhengen også ta i betraktning at politikerne, sammen med administrasjonen, har brukt mye ressurser på å jobbe frem «Skolepakke 3». Skolepakke 3 er en langsiktig, strategisk plan for fremtidig skolestruktur i Grimstad, og det er vedtatt i skolepakke 3 at skolekretsgrensene skal revideres i Grimstad kommune.

I Budsjettfremlegget under avsnittet «Avvikling av Fjære ungdomsskole og flytting av Fjære barneskole inn i ungdomsskolens lokaler» finner vi en beskrivelse av hvordan dette er tenkt gjennomført.

Rådmannens forslag er i korte trekk å avvikle driften ved Fjære ungdomsskole. Elevene vil bli gitt tilbud ved to av kommunens eksisterende skoler, Grimstad ungdomsskole og Fevik skole, og Fjære barneskole vil kunne flytte inn Fjære ungdomsskole sine lokaler etter noe omgjøring. Dette antas å ville gi «stor besparelse på investering av nytt bygg i forhold til skolepakke 3«. Samt at administrasjonen ser en positiv effekt av endringen også ved at det frigjøres plass til en alternativ opplæringsarena i Grimstad kommune ved bruk av Fjære barneskole sine SFO-lokaler.

Opplæringsarena krever mye mer en frigjøring av plass og vi er forundret over at dette ikke er viet mer plass, både i beskrivelse, og omkostninger knyttet til dette. Vi ser det som naturlig da man i utgangspunktet er på jakt etter å spare penger innen denne sektoren.

Om kapasiteten ved de to mottaksskolene fremkommer det at Grimstad ungdomsskole har hatt en nedgang i antall elever de senere årene, og anslagsvis vil ha mulighet til å ta imot elever fra Fjære ungdomsskole. Skolen har ifølge skolepakke 3 en kapasitet på 370 elever, og at moduler som skolen har fått er da ikke er regnet med. (DET VIL ut fra vår forståelse av denne formuleringen TILSI AT ELEVENE SKAL OVERFØRES TIL BRAKKER). Dette kan brukes frem til bygningsmessig kapasitet er ferdigstilt. (Vi tolker dette som at det erkjennes at nedleggelse av Fjære Ungdomsskole medfører at øvrige ungdomsskoler må bygges ut for å ivareta elevmassen?)

Fevik skole har en kapasitet på ca. 750 elever. Skolen har for tiden 580 elever. Imidlertid er ikke den ledige kapasiteten ved ungdomstrinnet stor nok til å ta imot elever fra Fjære, slik at ungdomsskolen da må ta i brukt arealer på barneskolen – og det blir nok bare et tidsspørsmål før utbygging i området, som f.eks. Linneheia – medfører at vi også må vurdere en utbygging av Fevik skole …? Mulig vi tar feil?

Når det gjelder det pedagogiske tilbudet som blir gitt til elevene, så er det ønskelig at dette er mest mulig likt ved kommunens skoler. Mindre ungdomsskoler vil ikke ha forutsetning til å kunne gi samme tilbud i fremmedspråk og valgfag som større skoler i kommunen. Tverrfaglighet og samarbeid på tvers av klasser og trinn, samt innovasjon og fagkompetanse kan det også tenkes at mindre skoler vil ha større utfordringer knyttet til enn større fagmiljø. Men selv om elevtallsprognosen som er skissert i Skolepakke 3 viser at skolen i 2018 skulle hatt 128 elever, mens det faktiske tallet per 01.10.2018 viser at det er 99 elever ved skolen, så vil en justering av kretsgrensene kunne bøte på trenden med dalende elevtall.

Foreløpige anslag på å nedlegge Fjære Ungdomsskole er en besparelse i størrelsesorden 1,5-2,0 millioner kr per år. Utdrag fra budsjettoppsettet viser at budsjettet er saldert med 3 197 000 kr hvis vi leser budsjettabellen …

Kostnader ved eventuell omlegging/nedlegging/flytting er ikke beskrevet.

Vi stiller da spørsmål ved hvilke prognoser som er lagt til grunn for antakelsen i innsparing – og om den er som opplyst 1,5-2 millioner eller 3,2 millioner ….?

Bakerst i budsjettdokumentet så fremgår det en beskrivelse av de investeringstiltak som budsjettperioden inneholder. Nummerert fra 1 til 82.

  1. Skolepakke tre – investeringer på Holvika og Fjære

«Kommunestyret har bedt rådmannen om gjennomgå skolestrukturen og skolekretsgrensene i kommunen og vurdere mulighetene for en mer hensiktsmessig skolestruktur. Befolkningsprognoser fra Statistisk Sentralbyrå viser at antall grunnskoleelever vil øke med ca. 300 de neste ti årene. Gjennomgang av elevkapasiteten til skolene viser at skolene samlet har tilstrekkelig kapasitet til å ta hånd om denne økningen.

Hensyntatt planlagte utbyggingsområder, skolenes bygningsmessige tilstand og vurdert mot nærskoleprinsippet i opplæringsloven, vil det være nødvendig å både utvide og utbedre enkelte skolebygg de neste årene

Rådmannen har utarbeidet utkast til rapport: Skolekapasitet, skolestruktur og skolekretsgrenser i Grimstad, Skolepakke 3. Rapporten vil etter en høringsrunde bli lagt fram for politisk behandling. Prioritering av utbyggingsbehov er derfor ikke en del av budsjettprosessen, men rådmannen har budsjettert med 2,0 mill. kroner i 2018 til forprosjektering av nye skoleinvesteringer og foreslått å avsette 20 mill. kroner til investeringer i skolebygg.»

Vi stiller da videre spørsmål om det er holdbart å legge ned Fjære Ungdomsskole for å la barneskolen flytte inn i deres lokaler (etter ombygging), mens vi allerede nå erkjenner at det vil bli behov for utvidelse av enkelte skolebygg de neste årene. Hvilke skolebygg det siktes til vites ikke, da det ikke fremkommer av budsjettdokumentet. Men vi vil legge inn en antakelse om at Grimstad Ungdomsskole og Fevik Skole er blant de skolene som forventes å måtte utvides.

Og hva er da innsparingen ved å ikke følge skolepakke 3 – som er utarbeidet med en grundig gjennomgang av planlagt befolkningsvekst og behov for skolekapasitet rundt eksisterende skoler?

På bakgrunn av mottatt dokumentasjon og beregningsgrunnlag for anslått innsparing og nye investeringsbehov/innsparte investeringsmidler – så synes det vanskelig å vedta nedleggelse av en godt drevet ungdomsskole som hovedsakelig holder seg innenfor gitte budsjettrammer og som har et godt og velfungerende fagmiljø …

Og til sist vil vi fremholde at Høyre har vært tilhengere at utarbeidelsen av Skolepakke 3. Vi har hele veien ment at det er fornuftig å få på plass en fremtidsrettet plan for en fornuftig bruk av skolene i kommunen, til det beste for elevene og med en sunn drift innenfor forsvarlige økonomiske rammer som underlag.

Skolepakke 3 var til behandling i Kommunestyret 3.april 2018 – for kun et halvt år siden.

Der fremgår det i Rådmannens forslag til vedtak at i punkt 3 at «Fjære barneskole prioriteres for utbygging i 2019. I 2018 gjennomføres et forprosjekt, kfr. 2,0 mill. kroner i budsjett 2018 til forprosjektering av nye skoleinvesteringer. Forprosjektet skal bl.a. vurdere skoletype, utnyttelse av skoletomta i relasjon til Fjære ungdomsskole og om eksisterende skolebygg kan benyttes eller bør saneres. Forprosjektet må også inneholde en oppdatert prognose for elevtallsutvikling for dimensjonering av ny skole og kostnadsoverslag for utbyggingen.»

Videre fremgår det av Rådmannens forslag til vedtak i punkt 6 at «I løpet av 2021 gjennomføres en ny vurdering av skolekapasitet, skolestruktur og skolekretsgrenser i kommunen, «Skolepakke fire».»

Rådmannen fastslår videre i saksutredningen at «Eksisterende skoler ligger i all hovedsak gunstig plassert i forhold til vedtatte kollektivakser og planlagte nye boligområder.» og at «Areal- og transportplanen for Arendalsregionen legger opp til at 80 % av veksten i boligbyggingen i Grimstad fram mot 2040 skal komme i Grimstad kommunesenter (fra Bie i øst til Holvika i vest) og lokalsentrene Vik og Fevik.» og «Fjære ungdomsskole bør også videreføres og ses i sammenheng med ombygging/ nybygg av Fjære barneskole. Det er ikke kapasitet ved Fevik skole til at elevene ved Fjære ungdomsskole kan flytte dit

Mer spesifikt skriver Rådmannen i Skolepakke 3 at «Selv om ungdomsskolen i dag har god kapasitet, bør den ikke avvikles. Fevik skole vil ikke ha kapasitet til å overta elevene fra Fjære ungdomsskole og samtidig ha plass til å ta imot økningen av elever fra de store planlagte utbyggingsområdene på Fevik (Linnheia mfl.). Fevik skole har i dag ca. 170 elever på ungdomstrinnet og har en kapasitet til ca. 250.»

Det er fremgår videre at Rådmannen anbefaler at «Skolekretsgrensen mellom Fjære barneskole og Jappa skole justeres slik at elever fra Rønnes, Hesnes og Eskedal overføres til Fjære barneskole/Fjære ungdomsskole. Fjære ungdomsskole har god kapasitet og geografisk er det kortere vei til Fjæreskolene enn til Jappa skole og Grimstad ungdomsskole. Endringen bør gjennomføres som del av fastsetting av forskrift om skolekretsgrenser. Det bør lages overgangsregler for områder som skifter skole/skolekrets.»

Når det gjelder etterbruk at Fjære Barneskole fremgår det av tilstandsrapporten av skolebyggene at den er relativt dårlig og vil etter våre begreper krevet store investeringer for å kunne brukes slik Rådmannen fremstiller det i forslag til budsjett som er fremlagt for 2019.

Oppsummert så har både administrasjon og politikere gjennom en grundig prosess vedtatt Skolepakke 3 for et halvt år siden – og der fremgår det tydelig at Fjære Ungdomsskole skal bestå. Hva gjør at administrasjonen etter så kort tid ser bort fra det? Spesielt med tanke på at budsjettet har vært under utarbeidelse i flere måneder før det ble fremmet…? Dette synes som en noe underlig snuoperasjon – og vi stiller spørsmål ved om det er Skolepakke 3 eller Budsjettforslag for 2019 som inneholder uriktige opplysninger om skolekapasitet og vurdering opp mot planlagte utbygginger i området (oss bekjent har det ikke vært skrinlagt noen utbyggingsprosjekter eller vært vesentlige endringer i befolkningsprognoser i løpet av de siste seks månedene)

Vi anser jobben som er gjort knyttet til skolepakke 3 fra administrativ og politisk side bedre gjennomarbeidet en det vi finner igjen i rådmannens budsjettforslag og underlagsmateriale for 2019 og kan dermed ikke stille oss bak denne delen av budsjettet. Og ja, inndekning for bortfall av disse besparelsene (dog er vi usikre på om dette faktisk vil gi besparelser) vil vi sammen måtte finne.

Hva gjelder nedleggelsen av Tønnevoldskogen barnehage og nedleggelse av denne synes vi heller ikke dette er en god ide. Årsaken er at besparelsen er minimal – kun kr 120 000,- i 2019. Vi ønsker å videreføre barnehagen i 2019 og sammen med personale planlegge en god og verdig avslutningen av barnehagen som inngir tillit ovenfor barn, foreldre og ansatte frem til eventuelle overføring til andre barnehager er ivaretatt eller bygging av ny er vedtatt.

 

Trond Erik Bognø, Gruppeleder Høyre

Beate Skretting

Line Ostad, medlem oppvekst- og utdanningskomite

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s