I kommunestyret 02.05.2017 behandlet vi to saker om barnehager, det var saken om Prognose barnehagebehov og kommunale barnehageplasser i sentrum og saken om Finansering av ny sentrumsbarnehage.

Det fremgår ikke i disse saken noe som antyder at det vurderes å legge ned noen kommunal barnehage, snarere tvert imot – det fremgår et ønske om å øke andelen kommunale barnehageplasser. Så kan vi jo diskutere hvorvidt det er et poeng at vi opprettholder et stort antall kommunale barnehageplasser eller om de like godt kan driftes i privat regi. Men det er ikke tema i denne sammenhengen.

Saken er den – at Grimstad kommune i dag har fem kommunale barnehager, og Tønnevoldskogen barnehage med ca 60 barn er en av disse – men Rådmannen foreslår i sitt budsjettforslag å legge ned Tønnevoldskogen barnehage, med et foreløpig anslag på en besparelse på ca. 1 million kroner per år.

2.mai 2017 fremholdt administrasjonen at prognoser for behovet for nye barnehageplasser viser at Grimstad trenger ca. 100 nye barnehageplasser innen 2020 og ytterligere ca. 200-270 plasser innen 2025. På det grunnlaget besluttet kommunestyret da å bygge en ny sentrumsbarnehage for å øke kapasiteten.

I budsjettdokumentet for 2019 fremgår det imidlertid at det i dag er ledig kapasitet i barnehagene. På det grunnlaget bes politikerne å beslutte å legge ned en kommunal barnehage – kun 18 måneder etter at vi vedtok at behovet tilsa at vi måtte øke kapasiteten.

  • Har det vært en reduksjon i befolkningsveksten i Grimstad Kommune?
  • Burde det være slik at vi tilstreber en viss grad å av ledig kapasitet for å kunne levere et tilbud når etterspørselen er der?
  • Og er det vurdert om det er kapasitet til flere barn i barnehagene etter hva de er dimensjonert for rent bygningsmessig – eller om det er ledig kapasitet i barnehagene ut fra antall ansatte som er i de kommunale barnehagene i dag og om det faktisk er mulighet for å ta imot flere barn dersom de banker på barnehagedøra nå?
  • Og dersom vi kan/må bemanne opp – hva sier regnestykket om det i forhold til om det faktisk kan lønne seg å utnytte kapasiteten fullt ut dersom det er ventelister fordi bemanning ikke gir rom for full kapasitetsutnyttelse?

Spørsmålet jeg sitter igjen med er: Hva er faktisk kapasitet, og hva er faktisk behov, når det gjelder barnehageplasser???

Etter hovedopptaket til barnehagene i mars 2017 hadde barnehagene til sammen ca. 70 ledige plasser fra august, mens ca. 20 barn sto på venteliste. Erfaringstall fra de siste fem årene viser at antall barn i barnehagene øker med mellom 40 og 60 barn fra august til desember – i realiteten har vi da ikke (så langt jeg kan finne utfra prognoser om barnehagebehov og behov for kommunale barnehageplasser i sentrum) noe ledig barnehagekapasitet.

Rådmannen skrev i saksutredning i mai 2017 at «Rådmannen gjør oppmerksom på at det er flere private interessenter som ønsker å etablere nye barnehager eller utvide eksisterende barnehager i kommunen. Dersom målet om en andel på minst 30 % kommunale barnehageplasser skal oppnås, må kommunen stå for ytterligere utbygging av barnehageplasser fram mot år 2025 og private interessenter må få beskjed.»

Nå fremmer Rådmannen altså en alternativ løsning – nedleggelse av Tønnevoldskogen barnehage. Samtidig med at vi i forbindelse med skolepakke 3 i 2020 bes vurdere om man i sammenheng med ombygging av Holviga barneskole kan bygge et oppveksttun eller en ny frittstående kommunal barnehage der. Det vil gi nye kommunale barnehageplasser i en del av Grimstad kommune som øker mest i befolkningstetthet og være i tråd med gjeldende kommunale planer. Rådmannen varsler at dette vil komme som tema i egen politisk sak i løpet av 2019. I og for seg ingen dum ide – men jeg mener det blir mer fornuftig å se på dette i en og samme sak.

Det er på det rene at Tønnevoldskogen barnehage vil få belastinger over tid grunnet bygging av ny fagskole og annen næringslivsutvikling rundt barnehagen. På bakgrunn av dette er det riktig å ha fokus på å skape et trygt lek- og læringsmiljø for barna.

I 1.ertialrapport for 2018 skriver barnehagen selv følgende. «Eksterne risikomomenter for oss er utbyggingen på Tønnevoldjordet, og alt som blir omtalt i avisene om ny fagskole her hvor vi ligger. Det er utfordrende for barnehagen å skulle gi gode svar til foreldre/foresatte, og særlig til nye søkere til barnehageplass, når vi ikke vet hva som vil skje med barnehagen dersom/når fagskolen kommer. Vi regner med at kommunen vil holde oss fortløpende orientert så snart det er tatt beslutninger som angår barnehagen. Tønnevoldskogen barnehage har flyttet tidligere, og den gang opplevdes prosessen som dårlig, så vi håper at det vil gå bedre denne gangen. Vi vet at vi skal flytte herfra, men enda har vi ikke fått noe endelig svar på når det skal skje og på hvilken måte

Det er jo da en tankevekker at det i budsjettforslaget fremkommer at barnehagen forelås nedlagt i løpet av et års tid uten at det foreløpig har vært behandlet i samarbeidsutvalg eller omfattende medvirkningsprosesser med brukere, ledere, ansatte og tillitsvalgte. Tillitsvalgte er først informert og involvert etter at forslagene var vurdert i rådmannens ledergruppe. Når 1.trtalrapport var til behandling i mai – så var det ikke langt frem til budsjettprosessen for alvor trådte i gang. Jeg undres da over at det allerede var «uteglemt» at en bred medvirkningsprosess var etterspurt av de ansatte? Barnehagen gir jo klart uttrykk for at de er kjent med at de må flytte så overraskelsesmomentet ovenfor dem kan umulig ha vært et poeng …

Området er regulert til næring, og Rådmannen foreslår å legge området ut for salg. Forventet salgsinntekt fremkommer ikke i forslag til budsjett (jeg antar dette vil kunne komme til fradrag på kommunens investeringsbudsjett – og burde etter min mening synliggjøres i handlingsplanen).

I budsjettforslaget for 2019 fremgår det at Grimstad kommune har ledige barnehageplasser i de fire andre barnehagene fra 1.8.2019. Storgaten barnehage, som er under rehabilitering og utvidelse, har i dag 39 barn, og vil ha kapasitet til 84 plasser for 0-5 år. Ny barnehage i Markveien vil ha kapasitet til 80 plasser fra 0-5 år. På bakgrunn av dette anføres det at det vil det være hensiktsmessig å avvikle driften ved Tønnevoldskogen barnehage for overføring til ledig kapasitet ved våre eksisterende kommunale barnehager. Og det er fornuftig som Rådmannen påpeker at vi kontinuerlig vurderer antall plasser og behov/etterspørsel og dimensjonere tilbudet deretter. Og det er også mulig at oppvekst- og utdannings utvalget har sett på dette forholdet tidligere. Men det synes litt underlig at dette ikke har vært et tema i Kommunestyret når det er så kort tid siden vi hadde en grundig gjennomgang i forbindelse med bygging av ny sentrumsbarnehage. Den gang ble både kapasitet og behov grundig belyst.

Så – oppsummert – Rådmannen foreslår avviklingen av Tønnevoldskogen barnehage, og anslår en besparelse på ca. 1 million kroner per år. Avvikling er planlagt gjennomført etter 1. november 2019, og det er for 2019 lagt inn en reduksjon i budsjettet med 120.000,-.

Ut fra behovet for en god medvirkningsprosess og involvering av de ansatte, samt en begrenset anslått innsparing på kr 120 000,- i 2019 – så finner jeg det veldig vanskelig å støtte Rådmannens forslag om å legge ned Tønnevoldskogen barnehage fra 2019. Det er heller ikke lagt inn de anslåtte besparingene i handlingsprogrammet fra 2020 og utover, og jeg tenker da det er en mer fornuftig løsning at vi vurderer fremtiden til Tønnevoldskogen barnehage i et mer langsiktig perspektiv. Spesielt fordi det etter min mening er usikkerhet rundt hvorvidt det er kapasitet i de eksisterende barnehagene til å gjennomføre dette tiltaket på en god måte for ansatte og brukere (barna og deres foresatte).

Tønnevoldskogen bhg

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s