Kommunestyret har i kveld behandlet en sak om utvidet interkommunalt samarbeide om skatteoppkreverfunksjonen. Men spørsmålet om et felles skatteoppkreverkontor mellom Arendal og Grimstad kommuner er ikke av ny dato.

Helt tilbake til 2004-05 ble det i regi av 8K foretatt en grundig utredning om interkommunalt samarbeid om både skatt, lønn og regnskap (8K-rapporten). Etter en lang prosess sa Arendal bystyre helt i sluttfasen nei til et slikt samarbeid den gangen.

Våren 2010 ble det på nytt tatt en vurdering om et interkommunalt samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen. Formålet har ved begge anledninger vært et større fagmiljø som kan være til beste for både kommunens gjennomføring av skattekreveroppgavene og ansattes faglige utvikling.

Og nå er spørsmålet om ett felles skatteoppkreverkontor igjen lagt frem politisk behandling i Arendal og Grimstad kommuner.

Arendal kommune behandlet saken i bystyret 29. november 2018 – og stemte ned saken med 27 mot 12 stemmer. Kommunestyret i Grimstad hadde i kveld samme sak på sakskartet, med likelydende forslag til innstilling som fremmet (og nedstemt) i Arendal:

  • Kommunestyret vedtar å utvide skatteoppkreverfunksjonen til et interkommunalt samarbeid med Arendal, Froland og Lillesand kommuner på de premisser som framgår av framlagte forslag.
  • Kommunestyret legger til grunn at felles skatteoppkreverkontor/kemnerkontor starter opp fra 1. mars 2019.
  • Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å delta i en arbeidsgruppe sammen med Arendal kommune som skal legge til rette for opprettelsen av et interkommunalt skatteoppkreverkontor/kemnerkontor.
  • Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale om interkommunalt skatteoppkreverkontor på premissene som fragår av saken her.
  • Kommunestyret vedtar at for 2019 legges det til grunn en videreføring av bemanning og driftsbudsjett. Finansieringsmodellen til Østre Agder legges til grunn for budsjett 2020 og videre, samtidig som det gjøres en vurdering av hva som er riktig nivå på felles bemanning.

Før behandlingen startet, foreslo Ordfører Glimsdal på bakgrunn i det negative vedtaket fattet av Bystyret i Arendal, å trekk saken. Men – etter flere innlegg fra talerstolen tok saken i en annen retning. Det ble nemlig samstemt uttrykt skuffelse over at sammenslåing av skatteoppkreverfunksjonen ikke blir en realitet denne gangen heller. Og det endte med at et ENSTEMMIG kommunestyre i Grimstad stemte for forslaget til vedtak, men den intensjon at vi skal stå klar til å ta imot våre nabokommuner i Øst når de er klare for tettere samarbeid på dette feltet.

Kommunestyret i Grimstad finner dermed – med tverrpolitisk enighet – at det er en overvekt av fordeler ved å gjennomføre en sammenslåing av Skatteoppkreverkontorene Arendal/Froland og Grimstad/Lillesand. Ved å samle kompetansen vil vi legge forholdene til rette for faglig utvikling og et mer attraktivt fagmiljø for de ansatte ved Skatteoppkreverkontoret. En sammenslåing ville også tilrettelagt for kompetanseheving og spesialisering, samt en bedre utførelse av skatteoppkreverfunksjonen. Fagmiljøet blir større og mer robuste og får redusert sårbarhet ved sykdom, permisjoner og lignende, og større fagmiljøer har bedre forutsetninger for å ivareta likebehandling av alle skattytere og arbeidsgivere.

Allerede er det innarbeidet like arbeidsprosesser gjennom fagprogrammet «Sofie», og en sammenslåing ville dermed også vært ressursbesparende, bl.a. fordi kommunene slipper å utarbeide hver sin rutine, virksomhetsplaner m.m. og derigjennom frigjøre mer ressurser til saksbehandling. Og gevinsten første år ville vært at kontorene fikk en felles leder, som da kunne frigjøre en stilling til ren rådgiverstilling.

Siden 2007 har kommunene Arendal og Froland hatt et samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen. Også kommunene Grimstad og Lillesand har et tilsvarende samarbeid med felles kontor som er lokalisert i Ericssonbygget i Grimstad. Enheten er samlokalisert med skattekontoret og interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder. For å møte økende krav til kompetanse og resultater, samt et sterkt fagmiljø for medarbeiderne i tjenesten, var det ønskelig med et større og faglig sterkt miljø.

Vi får håpe at tiden er moden for å utvide samarbeidet og skape mer robuste fagmiljøer på dette feltet ved neste korsvei …

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s