Grimstad kommune har over lang tid hatt lav bemanning i barnevernet sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner. Over lang tid har det vært bekymringsfullt lav bemanning, lav kapasitet, og slitasje på ansatte. Konsekvensen er utfordringer med å ivareta tjenestens oppgaver, og Fylkesmannen så høsten 2018 med stor bekymring på utviklingen.

Men dette er ikke første gang at denne avdelingen står i en vanskelig situasjon. For i 2014 og 2015 var det også tøffe tider med høyt arbeidspress, mange saker og flere ansatte som sluttet. I første tertial i 2015 var sykefraværet oppe i hele 25 prosent i sektoren, og de gikk med flere millioner kroner i underskudd i 2014 og 2015.

Gleden var derfor stor da vi i desember vedtok budsjettet for 2019 med 2 nye stillinger til barnevernet.

I budsjettdokumentet skriver rådmannen følgende: «Prioritering for neste års budsjett ligger klart på tidlig innsats og forebygging gjennom styrking av bemanningsfaktoren i barnehagene og to nye årsverk i barnevernet.»

Og prioriteringen er fulgt opp ved at det ble vedtatt opprettet to nye stillinger i barnevernet. (Dette fremkommer på s.51 i budsjettdokumentet, ved en intern omdisponering av 1,5 millioner)

Overraskelsen var derfor stor da jeg leste referatet fra rådmannens ledermøte den 28.januar og fikk se at følgende fremkom der: «Oppretting og utlysning av Barnevern stillinger: Det kan ikke tilsettes i disse stillingene før nødvendig innsparing og dermed finansiering er i orden.»

Så langt jeg kan lese utfra budsjettet som ble vedtatt i desember 2018 så ble finansieringen brakt i orden i budsjettprosessen. Og dette må etter min oppfatning gjelde to fulle årsverk med helårsvirkning, da det ikke er informert om noe annet. Men – dersom disse stillingene enda ikke er utlyst og besatt, så undres det over hvilken kostnad det er beregnet pr årsverk, for en total på kr 1,5 millioner? For selv med utlysning nå er sjansen liten for at stillingene umiddelbart besettes …

Rådmannen har riktignok i henhold til budsjettvedtak fullmakt til foreta budsjettjusteringer som følge av endret aktivitet innenfor sektorenes vedtatte rammer. Men jeg stiller likevel spørsmål ved om politisk vedtatte opprettelse av stillinger innenfor barnevernet – og politisk vedtatte prioriteringer i budsjettet som nevnt ovenfor – kan administrativt kuttes for å dekke inn merforbruk i andre deler av sektoren. Burde ikke dette i så fall vært politisk forankret? For det er ikke kjent at barnevernet har et så høyt merforbruk pr januar 2019 at disse stillingene ikke kan besettes. Helse- og Omsorgsutvalget er ikke gitt slik informasjon. Ei heller er det der informert om beslutningen i Rådmannens ledergruppe fra januar.

I Administrasjonsutvalgets januarmøte informerte imidlertid Rådmannen om satsing på barnevernet, og at vi i dag ligger under Kostra-tallene, men at de 2 nye vedtatte stillinger gir oss 75% bemanning i forhold til sammenlignbare kommuner. Det er derfor vanskelig å forstå hva innholdet i referatet fra Rådmannens ledermøte 28.januar innebærer. Og jeg mener det haster med å besette de to nye stillingene for å øke bemanningen slik at vi kan opprettholde forsvarlig saksbehandling. Det handler om de barna som trenger det mest!

Jeg har derfor sendt følgende forespørsel som ønskes besvart i førstkommende kommunestyremøte:

I budsjettdokumentet for 2019 fremgår følgende: «Prioritering for neste års budsjett ligger klart på tidlig innsats og forebygging gjennom styrking av bemanningsfaktoren i barnehagene og to nye årsverk i barnevernet.»

I budsjett for 2019 ble det derfor vedtatt opprettet to nye stillinger i barnevernet. (dette fremkommer på s.51 i budsjettnotatet, som en intern omdisponering på 1,5 millioner)

Ved å lese referat fra Rådmannens ledermøte 28.januar 2019, så fremkommer det følgende: «Oppretting og utlysning av Barnevernstillinger: Det kan ikke tilsettes i disse stillingene før nødvendig innsparing og dermed finansiering er i orden.»

Så langt jeg kan lese utfra budsjettet som ble vedtatt 17. desember 2018 så ble finansieringen av disse stillingene brakt i orden i budsjettprosessen.

I henhold til budsjettvedtaket har Rådmannen fullmakt til foreta budsjettjusteringer som følge av endret aktivitet innenfor sektorenes vedtatte rammer. Imidlertid er det slik at det i budsjettprosessen ble vedtatt en satsning på tidlig innsats, samt en styrking av barnevernet som innebar at to nye stillinger skulle opprettes for å styrke bemanningen.

  • Gjelder utsettelsen av ansettelser i barnevernet de to vedtatte stillingene fra budsjettvedtaket for 2019?
  • Vedtatt ramme for to nye stillinger i barnevernet er på kr 1,5 millioner. Er dette helårsvirkning? Og er det reelt at disse to stillingene vil koste 1,5 millioner ved utlysning av stillingene i dag? Hvis ikke, hvilken budsjettkonsekvens medfører dette?
  • Når omdisponeringer strider mot politiske vedtatte prioriteringer og opprettelse av stillinger, burde det vært politisk behandlet – på lik linje med at nye stillinger behandles politisk?
  • Hva er årsaken til at man allerede i januar, 1 snau måned inn i budsjettåret, allerede strammer inn på budsjettet og omdisponerer vedtatte stillingshjemler? Hvilke deler av sektoren krever slike omdisponeringer?
  • Har Rådmannen forståelse for at det kan synes som om budsjettet er utarbeidet på sviktende grunnlag, når vedtatte prioriteringer og tiltak fravikes allerede 4 uker inn i budsjettåret?

 

Fakta:

  • Grimstad har 3,4 stillinger i barnevernstjenesten med fagutdanning pr 1000 barn mellom 0-17 år (tall fra 2017). I fylket er tallene 4,2 stillinger, og for landet er det 4,8 stillinger.
  • Grimstad bruker 3 % av kommunens totale utgifter på barnevernet – resten av fylket bruker 4 %, landet samlet brukt 3,8 %, nokså likt utgiftene til barnevern i Aust-Agder (tall fra 2017).
  • Grimstad bruker også mindre utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste pr innbygger mellom 0-20 år (tall fra 2017) enn resten av fylket og landet. Vi bruker kr 1 624,- mot kr 2 601,- pr innbygger for fylket og kr 2 473,- for landet.

 

Kilder:

Grimstad Kommunes budsjett for 2019

Bufdir, Barnevern kommunemonitor

SSB, kostra-nøkkeltall

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s