Her kan du lese leserinnlegget, som i dag er sendt til Grimstad Adressetidende og Agderposten, som jeg har skrevet sammen med Trond Erik Bognø, Øystein Møretrø og Halvor Ribe om Grimstad Høyres syn på korridor for ny E18 gjennom kommunen vår:

Vi i Høyres gruppe har studert grundig den fremlagte informasjonen og hatt mange tanker rundt prosessen med korridorvalg for ny E 18 gjennom Grimstad kommune. Men for å få til en god prosess har vi ønsket å gå den i møte med et åpent sinn og uten forutinntatte holdninger. De siste ukene har vi lest, lyttet, diskutert og tatt imot innspill fra både Nye Veier og engasjerte innbyggere som har uttalt seg i den pågående debatten om valg av korridor for ny E 18. Det har vært noen interessante uker å følge oppslag i lokalavisene og flere av oss har deltatt på møter i regi av Kommunen, Nye Veier, Bondelaget, Aksjonsgrupper og andre.

Vi setter stor pris på engasjementet og den forståelsen som fremkommer av at dette er en stor sak uten noen opplagt og enkel fasit – og uansett hvilken korridor som velges så vil den ramme noen av våre kulturminner, friområder, landbruksarealer og næringsinteresser – og uunngåelig nok også kommunens innbyggere.

Korridor gjennom Grimstad er skissert med to alternativer. En indre linje og en linje som hovedsakelig følger dagens E 18, og så er det muliggjort en krysning mellom de to alternativene litt vest for Grimstadporten ved Bringsværd. Sånn sett er det flere alternative løsninger å vurdere. Nye Veier anbefaler linjen som hovedsakelig følger dagens E 18. Vi har de siste ukene tilegnet oss så mye informasjon som mulig om de ulike alternativene, men det gjenstår enda mye konsekvensutredning før vi klart kan lande på en inntegnet linje på kartet. Og vi har tro på at høringsrunden vi nå skal gjennom vil gjøre oss noe klokere.

For den delen av korridoren som går fra Arendal mot Grimstadporten har vi to alternativer, en indre korridor over Håbbestad og Lunde, og en korridor som hovedsakelig går i eksisterende linje gjennom Fevikmarka. Når vi veier opp de totale hensynene ved disse to alternativene, så mener vi at den minst kontroversielle løsningen, som beslaglegger minst urørt landskap, er å følge korridoren langs dagens E 18 gjennom Fevikmarka på dette strekket. Konflikten her består hovedsakelig i den utrettingen som må gjøres ved Hauslandstjenna. Her kan det synes som om det er mulig å vurdere tunnel på deler av strekket og dermed skåne turområder i stor grad. Høyres gruppe mener at vi på reguleringsstadiet (neste trinn i prosessen etter at korridorvalget er gjort i Kommunedelplanen), må jobbe for å få på plass en løsning her som ivaretar friluftsinteressene i Fevikmarka på best mulig måte. Fortrinnsvis ved tunnel.

Et annet viktig moment når det gjelder valg av korridor på denne strekningen er muligheten for å sørge for en godt kollektivtilbud i Arendal-Grimstad-regionen. Vi må ikke glemme at dette er et viktig miljøaspekt også, i tillegg til landskapsvern og hensynet til landbruksarealer og friluftsområder. Og de beste mulighetene for en god løsning for kollektivtrafikken mellom Arendal og Grimstad er ved valg av eksisterende korridor. Dette er et viktig moment for alle de som benytter seg av kollektivtilbudet i dag, og den økning i bruk av kollektive transportmidler vi ønsker for fremtiden.

For den delen av korridoren som går fra Grimstadporten og til påkobling eksisterende vei på Molland, så synes det noe vanskeligere å ta et standpunkt utfra den kunnskapen vi nå besitter. Begge alternativer er kompliserte områder med mange hensyn å ta. Og vanskelige grunnforhold gjør det ekstra komplisert.

For Høyre er det viktig å sørge for at vi får en korridor som er gjennomførbar og som kan sørge for at veien realiseres. Samtidig vil vi stå på kravene om at hensynene på dette strekket krever at det bygges mye tunnel og så lite som mulig av åpen vei. Og vi synes ikke ideen om en høy bro tilsvarende Drammensbroen gjennom Frivolldalen er en god løsning!

Men ved å utvide korridoren nordover gjennom Frivolldalen så mener vi det kan være mulig å finne grunnforhold som gjør det aktuelt å bygge veien i miljøtunnel fra Bieheia og vestover, under Klingremoheia og opp mot Øygårdsdalen. Vi ønsker minst mulig av denne strekningen i dagen. Da vil Grimstad sentrum skånes og vi kan imøtese en fortsatt vekst av sentrumsområdet vårt for kommende generasjoner. Og – hvis vi kan få til gode løsninger på denne strekningen så vil det i stor grad følge opp eksisterende plan slik at forutsigbarheten for de som berøres ivaretas. Det var en grundig utredning av planarbeidet i 2005, og mange vurderinger fra den gang er fortsatt like aktuelle.

Alternativt, så synes vi det er verd å se på en løsning over Bringsværd (på nordsiden av Holletjenn) slik som Ordføreren har skissert, og så gå bak Bråstadheia i en lang tunnel som kommer opp på Frivoll – helst helt bort til under Travbanen hvis mulig (detaljene her må komme på reguleringsstadiet). Men muligheten for å gjøre dette korridorvalget relativt skånsomt, sett opp mot et alternativ med høy bro eller langt strekk med 6 felt på bakken gjennom Frivolldalen, er naturlig å vurdere. Så vil det vise seg om antakelsene om at grunnforholdene nord for dagens korridor i Frivolldalen er mer egnet for tunnelløsning stemmer – da blir nok det endelige korridorvalget for mange enklere.

Vi ser frem til å få ytterligere fakta på bordet som grunnlag for å fatte et endelig vedtak om korridor for ny E 18 gjennom Grimstad etter høringsrunden. En 4-felts motorvei gjennom Sørlandet vil gi muligheter for fremtidig utvikling av gode bo- og arbeidsmiljø, legge til rette for lokal og regional utvikling – samt sørge for en sikker og effektiv transport gjennom vår region. Utfordringen blir å løfte blikket og klare å se de store linjene for lage en korridor som vil være til det beste for hele kommunen!

For Grimstad Høyre,

Trond Erik Bognø, Gruppeleder

Beate Skretting, Ordførerkandidat

Øystein Møretrø

Halvor Ribe

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s