Utdanningsdirektoratet har nå publisert det som heter skolebidragsindikator for grunnskolen. Det har blitt publisert en gang tidligere, i 2017. Disse tallene forteller oss hvor mye skolene bidrar til elevenes læring når vi kontrollerer for elevenes forutsetninger. (Tallene beregnes av SSB)

Elevens bakgrunn i form av foreldrenes utdanning og inntekt skal ikke avgjøre hvor godt de lykkes på skolen. Det er skolens ansvar å sørge for at det er elevens innsats, engasjement og talent som avgjør. Disse tallene bekrefter at det er forskjeller på hvor flinke skolene er til å løfte elevene sine.

Skolebidragsindikatoren forteller oss hva skolene bidrar med til elevenes læring. For å kunne måle dette har forskerne skilt ut den delen av læringsresultatet som skyldes forutsetningene elevene har med seg.

 • På 1.-4.trinn har forskerne kontrollert resultatene for familiebakgrunn: foreldrenes utdanning, inntekt og innvandringsbakgrunn
 • På 5.-7.trinn og 8.-10.trinn har de i tillegg til familiebakgrunn kontrollert for elevens tidligere resultater på nasjonale prøver.

I Grimstad er det noen skoler som ligger litt under, og noen skoler som ligger litt over landsgjennomsnittet. Dette ser ut til å svinge litt over de siste 4 årene. Og spesielt er det for 1.-4. trinn at vår kommune har resultater noe lavere enn landsgjennomsnittet.

Vi har en plikt som foreldre, som voksne, men ikke minst som politikere til å gi barna våre en god oppvekst og en god utdanning. Tidlig innsats er viktig for å legge grunnlaget for videre opplæring og trivsel i skoleløpet. Og skolebidragsindikatoren viser at det fremdeles er noe å strekke seg etter i kommunen vår også.

Men vi skal glede oss over at der også er endel gode resultater, og at det er mye vi lykkes med. Allikevel må vi fortsette å jobbe for å løfte enda flere av skolene våre slik at elevene får en enda bedre skolegang.

Høyre vil ha en skole med muligheter for alle. En skole hvor det er elevenes talent, interesse og engasjement som avgjør og ikke elevenes bosted eller bakgrunn.  Dine muligheter skal ikke avgjøres av hvilken skole du begynner på, om dine foreldre har kort eller lang utdanning, eller om de er født i Somalia eller i Norge. Høyre jobber for en kunnskapsskole som løfter alle elever, ikke en forskjellsskole.

Skolebidragsindikatoren viser at det er forskjeller i hvor mye skolene bidrar til elevenes læring, og hvor mye de klarer å løfte elevene. I den forrige skolebidragsindikatoren kom i 2017 anslo SSB at forskjellene mellom skolene som bidrar mest og minst til elevenes læring på mellomtrinnet og ungdomstrinnet kan tilsvare opp mot ett helt år med læring.

Høyre er opptatt av at vi skal ha åpenhet om skoleresultater. Ved å få tall på bordet kan vi som samfunn bli oppmerksomme på hvordan det står til og få tilgang på informasjon vi trenger for å gjøre forbedringer der det trengs. Kunnskap om skolen er avgjørende for å få mer kunnskap i skolen.

Vår jobb er å sikre at elevene får like muligheter uavhengig av hvor i landet de vokser opp, hvilken skole i kommunen de går på, om foreldrene har lang utdanning eller om de selv er født og oppvokst her. Da kan vi ikke lukke døren til klasserommet og håpe at det går bra …

Selv om vi fortsatt har en jobb å gjøre for å bekjempe forskjellsskolen må vi ikke glemme at det går fremover i norsk skole:

 • Elevene lærer mer, er mer til stede og flere fullfører videregående opplæring
 • Gjennomføringen i videregående opplæring øker mest blant elever med lavt utdannede foreldre og norskfødte elever med innvandrerbakgrunn
 • Den nyeste Elevundersøkelsen viser at færre elever opplever mobbing

Men – det er for store forskjeller i hvor flinke skolene er til å løfte elevene våre. Høyre vil ha en skole med muligheter for alle, hvor det er elevenes talent og interesse som avgjør, og ikke elevenes bosted eller bakgrunn.

En dårlig skole kan ha enorm innvirkning på enkeltmenneskers liv. En dårlig skole gir ikke det grunnlaget barna våre trenger for å mestre skolen og videre utdanning på en god måte. Videregående har nærmest blitt billetten inn i arbeidslivet, og uten nødvendige forutsetninger blir det vanskelig å fullføre å bestå. Høyres mål er at 9 av 10 elever skal fullføre og bestå videregående.

En dårlig skole reproduserer sosiale forskjeller. I matematikk for eksempel er karaktersnittet for foreldre med høyere utdanning 4,4, mens det for elever med foreldre uten høyere utdanning er 2,8. Det forteller oss at skolen i dag ikke makter å kompensere for sosiale forskjeller hjemmefra i stor nok grad.

Høyre vil bekjempe forskjellsskolen. En kamp mot forskjellsskolen er en kamp for kunnskapsskolen. Norge har blant de beste utgangspunktene i verden for å skape en skole med muligheter for alle.

Vi lokalpolitikere har et stort ansvar i skolepolitikken. Det er vi som er skoleeiere og har ansvaret for å sammen med skoleledere og lærere skape en god skole for barna våre.

Grimstad Høyre har skole som en av våre hjertesaker, og som noen tiltak vil vi

 • sette inn riktige ressurser til spesialundervisning så tidlig som mulig i skolen slik at elever får best mulighet til å fullføre hele skoleløpet
 • sikre ressurser slik at alle får tilpasset opplæring, både i den ordinære undervisningen og i spesialundervisningen.
 • fortsatt satse betydelig på̊ etter- og videreutdanning av lærere og skoleledelse gjennom kompetanseutvikling og vurdere å gjøre etterutdannelse obligatorisk for skoleledere og pedagogisk personale satse på̊ etter- og videreutdanning av lærere og skoleledelse
 • at alle skoler i Grimstad skal bli sertifisert som dysleksivennlige skoler av Dysleksi Norge
 • jobbe for å innføre en forsøksordning med anonym vurdering av heldagsprøver på ungdomsskolen
 • sikre gjennomføringen av Skolepakke 3 / 4
 • bruke barnehagen og skolen aktivt som en integreringsarena
 • styrke skolehelsetjenesten, både det somatiske og det psykiske helsetilbudet
 • ha en skolefritidsordning med god kvalitet som har fokus på lek, kultur- og fritidsaktiviteter og læringsstøttende aktiviteter som leksehjelp
 • lage gode rutiner for overgangen mellom barnehage/barneskole/SFO og barneskole/ungdomsskole
 • at alle skolene og barnehagene skal ha en strategi for å bekjempe mobbing og ha nulltoleranse for mobbing, også på nett
 • at alle ansatte i Grimstad-skolen og Grimstad-barnehagen skal ha kompetanse om hvordan man forebygger, avdekker og bekjemper mobbing og griper inn tidlig ved bekymringsfull atferd
 • å iverksette tiltak mot digital mobbing, gjennom blant annet å øke kunnskapen om hvordan informasjon på̊ nett kan misbrukes
 • å øke kompetansen på relasjonsbygging

Høyre vil jobbe aktivt for at Grimstadskolen skal ha gode læringsarenaer for alle våre elever.

 Høyre vil ha en skole med muligheter for alle!

bilde elev

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s